Trang chủ » MẪU BIỂU CHỨNG TỪ » Mẫu tờ khai thuế » Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh Mẫu 01-1/BK-CNKD

Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh Mẫu 01-1/BK-CNKD


Mẫu 01-1/BK-CNKD – Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh  theo Thông tư 92/2015/TT-BTC Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh.

Phụ lục
BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN KINH DOANH
 (Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh)

 

[01] Kỳ tính thuế:  – Năm … (Từ tháng ….đến tháng ….)
                              – Tháng ………năm…… hoặc quý …….năm…..
    – Lần phát sinh:  tháng….năm….
      [02] Tổ chức khai thay: …………………….………………………

 
        [03] Mã số thuế:                          

 
 

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………
      [05] Mã số thuế:                          

 
 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
STT Họ và tên NNT Mã số thuế Số CMND/ Hộ chiếu Doanh thu trong kỳ Doanh thu thuộc diện chịu thuế Số thuế GTGT phát sinh Số thuế TNCN phát sinh Số thuế TNCN được giảm trong khu kinh tế Số thuế TNCN phải nộp Tổng số thuế phải nộp
Tổng số Trong đó: Làm việc trong KKT
[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]=[14]-[15] [17]=[13]+[16]
1                      
2                      
                     

 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ……………………
Chứng chỉ hành nghề số:……..
 ……………,ngày……..tháng…….năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 
Công ty kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!
 
—————————————————————————–

CLOSE
CLOSE