1

Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục mẫu 03/TNDN

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục mẫu 03/TNDNBan hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC
 

Chúng tôi gồm có:……………………….
Tên doanh nghiệp [đơn vị tài trợ]:……………………….
Địa chỉ:………………………..Số điện thoại:……………………….
Mã số thuế:……………………….
Tên cơ sở giáo dục/Học sinh, sinh viên/Cơ quan, tổ chức (đơn vị nhận tài trợ):

Địa chỉ: ……………………….  Số điện thoại:……………………….
Mã số thuế (nếu có):……………………….
Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cơ sở giáo dục, học sinh, sinh viên] nhằm mục đích:
– Tài trợ cho trường học 
……………………….
– Tài trợ thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học ……………………….
– Tài trợ học bổng ……………………….
– Tổ chức cuộc thi………………………….
Với tổng giá trị của khoản tài trợ là ……………………….
Bằng tiền: ……………..
Hiện vật: …………… quy ra trị giá VND: …………………
Giấy tờ có giá …………………… quy ra trị giá VND …………………..
(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ ).

[Tên cơ sở giáo dục; tên học sinh, sinh viên; cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi… tại ………….. ngày … tháng… năm …. và được lập thành ……. bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
 

Bên nhận tài trợ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giám đốc cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)

 

__________________________________________________
 

 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *