Trang chủ » MẪU BIỂU CHỨNG TỪ » Các loại mẫu biểu khác » Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết mẫu 06/TNDN

Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết mẫu 06/TNDN


Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết mẫu 06/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA, NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT
 

Chúng tôi gồm có:
Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):
Địa chỉ:                                     Số điện thoại:
Mã số thuế:
Bên nhận tài trợ: [Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ]
Địa chỉ:                                               Số điện thoại:
Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cá nhân, tổ chức] để xây nhà tình nghĩa/ xây nhà đại đoàn kết.
Với tổng giá trị của khoản tài trợ là ………………..
Bằng tiền: …………………
Hiện vật: …………….. quy ra trị giá VND: ……………………
Giấy tờ có giá ………….. quy ra trị giá VND ……………………
(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ ).

[Tên cá nhân hưởng tài trợ hoặc tổ chức có chức năng huy động tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi … tại ………………. ngày … tháng… năm …. và được lập thành ……. bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 
Bên nhận tài trợ
(Ký tên, đóng dấu)
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

 

__________________________________________________
 

CLOSE
CLOSE