Trang chủ » CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN » Hệ thống Sổ sách kế toán » Cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200

Cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200


Hướng dẫn cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.

 
1. Mục đích chi phí sản xuất, kinh doanh :
– Sổ này mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,… dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí).
 
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:

   Đơn vị:…………………
   Địa chỉ:………………..
Mẫu số S36-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
(Dành cho các TK 621, 622, 623, 627, 154, 631, 641, 642, 242, 335, 632)
– Tài khoản:………………………………….
– Tên phân xưởng:………………………..
– Tên sản phẩm, dịch vụ:………………….

 

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK
đối ứng
Ghi Nợ Tài Khoản
Số
hiệu
Ngày tháng Tổng số tiền Chia ra
 
A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8
      – Sổ sư đầu kỳ
– Số phát sinh trong kỳ
 
 
                 
      – Cộng số phát sinh trong kỳ
– Ghi Có TK …
– Số dư cuối kỳ
                 
 

    – Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
    – Ngày mở sổ: …
  

    Ngày….. tháng…. năm …….
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
 
 
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

Căn cứ vào sổ chi tiết chi phí SXKD kỳ trước – phần “Số dư cuối kỳ”, để ghi vào dòng “Số dư đầu kỳ” ở các cột phù hợp (Cột 1 đến Cột 8).

– Phần “Số phát sinh trong kỳ”: Căn cứ vào chứng từ kế toán (chứng từ gốc, bảng phân bổ) để ghi vào sổ chi tiết chi phí SXKD như sau:
– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ;
– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;
– Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;
– Cột 1: Ghi tổng số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
– Từ Cột 2 đến Cột 8: Căn cứ vào nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh để ghi vào các cột phù hợp tương ứng với nội dung chi phí đáp ứng yêu cầu quản lý của từng tài khoản của doanh nghiệp.

– Phần (dòng) “Số dư cuối kỳ” được xác định như sau:

Số dư = Số dư + Phát sinh Phát sinh
cuối kỳ đầu kỳ Nợ
 

 
Xem thêm: Hướng dẫn làm sổ sách kế toán trên Excel
 

Công ty kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

CLOSE
CLOSE