1

Cách lập thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ Mẫu S37-DN theo Thông tư 200

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayHướng dẫn cách lập thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ Mẫu S37-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.

 
1. Mục đích lập thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ:

Dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán.
 
 

     Đơn vị:……………………
     Địa chỉ:…………………..
Mẫu số S37-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
 
THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ
                Tháng …………….Năm ………………..
Tên sản phẩm, dịch vụ

 

Chỉ tiêu Tổng số tiền Chia ra theo khoản mục
Nguyên liệu, vật liệu ….. ….. ….. ….. ….. …. ….
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ                  
2. Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ                  
3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ                  
4. Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ                  
 

 

    Ngày….. tháng…. năm …….
Ng­ười ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ

Căn cứ vào Thẻ tính giá thành kỳ trước và sổ chi tiết chi phí SXKD kỳ này để ghi số liệu vào Thẻ tính giá thành, như sau:

– Cột A: Ghi tên các chỉ tiêu.
– Cột 1: Ghi tổng số tiền của từng chỉ tiêu.
– Từ Cột 2 đến Cột 9: Ghi số tiền theo từng khoản mục giá thành. Số liệu ghi ở cột 1 phải bằng tổng số liệu ghi từ cột 2 đến cột 9.
– Chỉ tiêu (dòng) “Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ”: Căn cứ vào thẻ tính giá thành kỳ trước (dòng “chi phí SXKD dở dang cuối kỳ”) để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ” ở các cột phù hợp.
– Chỉ tiêu (dòng) “Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ”: Căn cứ vào số liệu phản ánh trên sổ kế toán chi tiết chi phí SXKD để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ” ở các cột phù hợp.

– Chỉ tiêu (dòng) “Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ” được xác định như sau:
 

Giá thành
sản phẩm
= Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ + Chi phí SXKD phát sinh Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ
 

 
 – Chỉ tiêu (dòng) “Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ”:
Căn cứ vào biên bản kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ”.

Kế toán Hà Nội xin chúc các bạn thành công! Ngoài ra các bạn có thể xem thêm: Cách làm sổ sách kế toán trên Excel


————————————————————

 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *