1
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
Chế độ kế toán theo Thông tư 133
Tài khoản 133 Thuế GTGT được khấu trừ theo TT 133

Tài khoản 133 Thuế GTGT được khấu trừ theo TT 133

Cách hạch Tài khoản 133 theo Thông tư 133, cách hạch toán Thuế GTGT phải nộp (đầu ra), cách hạch toán thuế Giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ theo Thông tư 133, kết...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Chế độ kế toán theo Thông tư 200
Thông tư 200/2014/TT-BTC Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư này thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC.   Thông...

Xem thêm
Các bài viết khác: