1
Chế độ kế toán theo Thông tư 133

Thông tư 132/2018/TT-BTC Chế độ kế toán Doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngày 28/12/2018 Bộ tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau

Xem thêm

Tài khoản 632 Giá vốn hàng bán theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 632 theo thông tư 133, Cách hạch toán giá vốn hàng bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, hàng bán bị trả lại, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, chiết

Xem thêm

Tài khoản 631 Giá thành sản xuất theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 631 theo thông tư 133, Cách hạch toán giá thành sản xuất, hạch toán kết chuyển chi phí sản xuất dở dang, nguyên vật liệu, nhân công, giá thành sản phẩm nhập kho

Xem thêm

Tài khoản 611 Mua hàng theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 611 theo thông tư 133, Cách hạch toán Mua hàng, giá trị hàng hóa, Công cụ dụng cu, Nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ.     1. Nguyên tắc

Xem thêm

Tài khoản 515 Doanh thu hoạt động tài chính theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 515 theo thông tư 133, Cách hạch toán doanh thu tài chính như: Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi trả trậm, trả góp, chênh lệch tỷ giá, kết chuyển doanh thu tài

Xem thêm

Tài khoản 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 511 theo thông tư 133, Cách hạch toán doanh thu bán hàng, thành phẩm, cung cấp dịch vụ, cho thuê TSCĐ, bán hàng qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, kết

Xem thêm

Tài khoản 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 421 theo thông tư 133, Cách hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, khi chia lợi nhuận, kết chuyễn lãi lỗ năm trước, kết chuyển lợi nhuận sau thuế đầu năm

Xem thêm

Tài khoản 419 Cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 419 theo thông tư 133, Cách hạch toán mua cổ phiếu quỹ, hạch toán phát hành cổ phiếu quỹ, hủy bỏ cố phiếu quỹ, chia cổ tức bằng cố phiếu quỹ.    

Xem thêm

Tài khoản 418 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 418 theo thông tư 133, Cách hạch toán Chênh lệch Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, hạch toán trích lập quỹ vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ từ Qũy vốn

Xem thêm

Tài khoản 353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 353 theo thông tư 133, cách hạch toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi, hạch toán khi trích quỹ khen thưởng, trả tiền thưởng bằng quỹ khen thưởng, mua TSCĐ bằng quỹ khen thưởng,

Xem thêm