1
Chế độ kế toán theo Thông tư 133

Tài khoản 133 Thuế GTGT được khấu trừ theo TT 133

Cách hạch Tài khoản 133 theo Thông tư 133, cách hạch toán Thuế GTGT phải nộp (đầu ra), cách hạch toán thuế Giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ theo Thông tư 133,

Xem thêm

Tải khoản 112 Tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133

Cách định khoản hạch toán Tài khoản 112 theo Thông tư 133, cách hạch toán tiền gửi ngân hàng của Doanh nghiệp, căn cứ để hạch toán vào TK 112 – Tiền gửi ngân hàng 1. Nguyên tắc kế toán

Xem thêm

Tải khoản 111 Tiền mặt theo TT 133 – Cách hạch toán

Cách định khoản hạch toán Tài khoản 111 theo Thông tư 133, cách hạch toán tiền mặt, thu, chi, tồn tiền mặt tại quỹ tại doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 133 1. Nguyên tắc kế toán Tài

Xem thêm

Nguyên tắc kế toán chi phí theo thông tư 133

Quy định kế toán chi phí theo Thông tư 133, nguyên tắc ghi nhận chi phí kế toán như: Các khoản chi phí không được trừ theo Luật thuế, chi phí gồm những gì   Theo điều 59 Thông tư

Xem thêm

Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo Thông tư 133

Quy định kế toán vốn chủ sở hữu trong Doanh nghiệp theo Thông tư 133, Nguyên tắc vốn vốn chủ sở hữu, các nguồn hình thành lên Vốn chủ sở hữu   Theo điều 50 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định

Xem thêm

Nguyên tắc kế toán doanh thu theo Thông tư 133

Nguyên tắc kế toán doanh thu theo Thông tư 133. Quy định ghi nhận doanh thu, doanh thu gồm những khoản nào, các khoản không ghi nhận vào doanh thu   Theo điều 56 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định Nguyên

Xem thêm

Quy định về chứng từ kế toán theo Thông tư 133

Quy định về chứng từ kế toán theo Thông tư 133 như: Quy định về chữ ký trên chứng từ kế toán, lập chứng từ kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ kế toán, chứng từ kế toán ghi

Xem thêm

Nguyên tắc kế toán tiền theo Thông tư 133

Nguyên tắc kế toán tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng bằng tiền việt nam đồng, tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ theo Thông tư 133 được quy định cụ thể như sau:   Theo điều 11 Thông

Xem thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản Nợ phải thu

Quy định các khoản nợ phải thu của Doanh nghiệp, phân loại các khoản phải thu theo Nguyên tắc kế toán nợ phải thu quy định tại Thông tư 133 cụ thể như sau:   Theo điều 16 Thông tư

Xem thêm

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 133

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 133, quy định chi tiết các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho, nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho gồm những gì. Điều 22. Nguyên tắc kế toán

Xem thêm