1
Chế độ kế toán theo Thông tư 133

Tài khoản 635 Chi phí tài chính theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 635 theo thông tư 133, Cách hạch toán chi phí tài chính, chi phí lãi vay (trả trước – trả sau), chiết khấu thanh toán, lỗ chênh lệch tỷ giá, kết chuyển chi

Xem thêm

Tài khoản 241 Xây dựng cơ bản dở dang theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 241 theo Thôn tư 133, cách hạch toán Xây dựng cơ bản dở dang như:  Chi phí sửa chữa TSCĐ, chi phí chạy thử, chi phí lãi vay được vốn hóa.    1.

Xem thêm

Tài khoản 341 Vay và nợ thuê tài chính theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 341 theo thông tư 133, cách hạch toán Vay và nợ thuê tài chính, hạch toán vay ngân hàng, cá nhân, vay chuyển thẳng cho người bán, vay để góp vốn đầu tư,

Xem thêm

Tài khoản 338 Phải trả, phải nộp khác theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 338 theo thông tư 133, cách hạch toán phải trả phải nộp khác như: Hàng hóa TSCĐ thừa chờ xử lý, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, hạch toán mua hàng trả chậm,

Xem thêm

Tài khoản 152 Nguyên vật liệu theo Thông tư 133

Cách hạch toán Tài khoản 152 theo Thông tư 133, cách hạch toán Nguyên vật liệu phụ, chính, nguyên vật liệu gia công, hỏng, thừa thiếu, vượt định mức. Quy định về Nguyên vật liệu gồm những gì? 1. Nguyên

Xem thêm

Tài khoản 153 Công cụ dụng cụ theo Thông tư 133

Cách hạch toán Tài khoản 153 theo Thông tư 133, cách hạch toán Công cụ dụng cụ khi mua về, xuất dùng, hạch toán thanh lý nhượng bán Công cụ dụng cụ, hạch toán khi thừa thiếu CCDC …  

Xem thêm

Tài khoản 642 Chi phí quản lý kinh doanh theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 642 theo thông tư 133, Cách hạch toán chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, tiền lương, tiền công, khấu hao TSCĐ, thuế môn bài, phí lệ phí, hội nghị, tiếp khách,

Xem thêm

Tài khoản 711 Thu nhập khác theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 711 theo thông tư 133, Cách hạch toán Thu nhập khác như: thanh lý, nhượng bán TSCĐ, tiền bồi thường, tiền phạt thu được, tiền hoàn thuế, hàng cho biếu tặng nhận được,

Xem thêm

Tài khoản 811 Chi phí khác theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 811 theo thông tư 133, Cách hạch toán tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm hành chính, Giảm TSCĐ đã nhượng bán, thanh lý, hạch toán kết chuyển chi phí

Xem thêm

Tài khoản 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 821 theo thông tư 133, Cách hạch toán chi phí thuế TNDN tạm tính hàng quý, cuối năm, hạch toán kết chuyển chi phí thuế TNDN cuối năm:  1. Nguyên tắc kế toán

Xem thêm