1
Hệ thống Báo cáo kế toán

Mẫu Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính theo QĐ 15 Excel

Mẫu Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính Excel mới nhất Mẫu số B 09 – DN Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.   >>>> Cách lập Bản Thuyết minh Báo

Xem thêm

Mẫu báo cáo tài chính Excel theo Quyết định 48 và TT 200 mới nhất

Mẫu báo cáo tài chính mới nhất theo Quyết định 48 và Thông tư 200 trên Excel Dành cho DN nhỏ và vừa và DN lớn (tất cả các DN) gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả

Xem thêm

Hướng dẫn lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản

Hướng dẫn cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản chi tiết từng chỉ tiêu, nguyên tắc lập và cơ sở để lập bảng cân đối tài khoản.   – Bảng cân đối số phát sinh tài khoản

Xem thêm

Mẫu bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 133 – Cách lập

Hướng dẫn cách lập bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 133, theo Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán Excel F01 – DNN mới nhất, chi tiết Nội dung và phương pháp lập Bảng cân đối số

Xem thêm

Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC chi tiết từng chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán mẫu số B01- DN, nguyên tắc lập, cơ sở số liệu lập bảng cân đối kế toán. Theo

Xem thêm

Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, nội dung, kết cấu báo cáo, cơ sở lập và phương pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh. Theo điều 113 Thông tư

Xem thêm

Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của BCTC, dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo

Xem thêm

Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200

Có 2 phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ là: Trực tiếp và gián tiếp. Bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Xem thêm

Mẫu Thuyết minh Báo cáo tài chính Excel theo TT 200 và 133

Mẫu Thuyết minh Báo cáo tài chính Excel theo Thông tư 133 và Thông tư 200. Đây là 2 mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính mới nhất trên Excel do Kế toán Thiên Ưng thiết kế, các bạn có

Xem thêm

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 và 133

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 và 133 trực tiếp và gián tiếp, đây là 2 mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ Excel mới nhất hiện nay. Cách lập báo lưu chuyển tiền tệ

Xem thêm