1
Hệ thống chuẩn mực kế toán

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 21 TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 21 TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG    

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 19 – HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 19 – HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG         01. Mục đích

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 18 – CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 18 – CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01.

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 14 DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 14 DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG      

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 11 HỢP NHẤT KINH DOANH

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 11 HỢP NHẤT KINH DOANH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTCngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01.          Mục đích của chuẩn mực này là quy định

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10 – ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10 – ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 08 – THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 08 –  THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 07 – CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 07 – CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 06 – THUÊ TÀI SẢN

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 06 – THUÊ TÀI SẢN (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG        

Xem thêm