1
Hệ thống chuẩn mực kế toán

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 27 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 27 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC,ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG  

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 26 THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 26 THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG  

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 25 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 25 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 24 – BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 24 – BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG    

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 23 – CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 23 – CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15  tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 28 – BÁO CÁO BỘ PHẬN

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ  28 – BÁO CÁO BỘ PHẬN (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG      

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kê toán và các sai sót

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 29 – THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN,ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/ QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 30 – LÃI TRÊN CỔ PHIẾU

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 30 – LÃI TRÊN CỔ PHIẾU (Ban hành và cụng bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG         01. Mục đích của

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15 – HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15 – HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG      

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 16 – CHI PHÍ ĐI VAY

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 16 – CHI PHÍ ĐI VAY (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG      

Xem thêm