1
Hệ thống chuẩn mực kế toán

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 14 DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 14 DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG      

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 11 HỢP NHẤT KINH DOANH

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 11 HỢP NHẤT KINH DOANH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTCngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01.          Mục đích của chuẩn mực này là quy định

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10 – ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10 – ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 08 – THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 08 –  THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 07 – CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 07 – CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 06 – THUÊ TÀI SẢN

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 06 – THUÊ TÀI SẢN (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG        

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 05 – BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 05 – BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (Ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG          

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG  

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 03 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 03 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG  

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 HÀNG TỒN KHO

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 HÀNG TỒN KHO (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG        

Xem thêm