1
Hệ thống Sổ sách kế toán

Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu hàng hóa theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S07-DNN (S11-DN), mục đích, Căn cứ và phương pháp ghi Bảng tổng hợp chi tiết

Xem thêm

Mẫu Thẻ kho (Sổ kho) theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Thẻ kho (Sổ kho) theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S08-DNN (S12-DN), mục đích, căn cứ và phương pháp ghi Thẻ kho. Theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn, kho từng thứ nguyên liệu,

Xem thêm

Mẫu Sổ Tải sản cố định theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Sổ Tải sản cố định theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S09-DNN (S21-DN), mục đích, Căn cứ và phương pháp ghi Sổ Tải sản cố định, đăng ký, theo dõi và quản lý chặt

Xem thêm

Mẫu Sổ theo dõi TSCĐ – CCDC tại nơi sử dụng theo TT 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S10-DNN (S22-DN), mục đích, Căn cứ và phương pháp ghi Sổ Tải sản cố định và Công cụ

Xem thêm

Mẫu Thẻ Tải sản cố định theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Thẻ Tải sản cố định theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S11-DNN (S23-DN), mục đích, Căn cứ và phương pháp ghi Thẻ TSCĐ.  Theo dõi chi tiết từng TSCĐ của DN, tình hình thay

Xem thêm

Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua – bán theo TT 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S12-DNN (S31-DN), theo dõi việc thanh toán với người bán (người mua) theo từng đối tượng, từng thời

Xem thêm

Mẫu Sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S15-DNN (S34-DN), theo dõi theo từng tài khoản, theo từng đối tượng vay (Ngân hàng, người cho vay…) và theo từng khế ước

Xem thêm

Mẫu Sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S16-DNN (S35-DN), theo từng sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán hoặc đã cung cấp được khách

Xem thêm

Mẫu Sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S17-DNN (S36-DN), theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm

Xem thêm

Mẫu Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S18-DNN (S37-DN), theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch

Xem thêm