1
Hệ thống Sổ sách kế toán

Cách lập sổ tài sản cố định theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách ghi sổ tài sản cố định Mẫu S21- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột     1. Mục đích lập sổ tài sản cố định:

Xem thêm

Cách lập bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Hướng dẫn cách lập bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu S11- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột   1. Mục

Xem thêm

Cách lập thẻ kho (sổ kho) theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập thẻ kho (sổ kho) Mẫu S12- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột   1. Mục đích lập thẻ kho (sổ kho):   – Theo

Xem thêm

Cách lập sổ theo dõi TSCĐ, CCDC tại nơi sử dụng

Hướng dẫn cách lập sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng Mẫu S22- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột

Xem thêm

Cách lập thẻ tài sản cố định mẫu S23-DN theo TT 200

Hướng dẫn cách lập thẻ tài sản cố định Mẫu S23 – DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột. 1. Mục đích lập thẻ TSCĐ: – Theo dõi chi

Xem thêm

Cách lập sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) Mẫu S31- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.   1. Mục đích lập sổ

Xem thêm

Cách lập Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ

Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ Mẫu S32- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột. 1. Mục đích

Xem thêm

Cách lập Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

Hướng dẫn cách lập Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ Mẫu S33- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột. 1. Mục đích lập sổ theo dõi thanh

Xem thêm

Cách lập sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết tiền vay Mẫu S34 – DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.   1. Mục đích lập sổ chi tiết tiền vay:

Xem thêm

Cách lập sổ chi tiết bán hàng Mẫu S35-DN theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết bán hàng Mẫu S35-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.     1. Mục đích lập sổ chi tiết bán hàng: –

Xem thêm