Trang chủ » KẾ TOÁN TỔNG HỢP » Tài sản cố định - CCDC » Chi phí lãi vay mua TSCĐ đưa vào nguyên giá TSCĐ

Chi phí lãi vay mua TSCĐ đưa vào nguyên giá TSCĐ


Chi phí lãi vay mua sắm tải sản cố định (Ô tô…) được đưa vào nguyên giá của TSCĐ tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, sau thời điểm này sẽ đưa vào chi phí.

Theo điểm a khoản 1 điều 4 Thông tư  45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính quy định:

“Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.”

 

Xem thêm: Theo Công văn 40684/CT-TTHT ngày 16/6/2017 của cục thuế TP. Hà Nội

chi phí lãi vay mua TSCĐ ô tô

Điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý xem thêm: Chi phí lãi vay hợp lý


– Trường hợp mua xe ô tô > 1,6 tỷ (mà ô tô đó không phải là xe chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn, không dùng để làm mẫu, lãi thử cho kinh doanh ô tô) thì cách xử lý xem tại đây:
Hạch toán mua xe ô tô trên 1,6 tỷ
 

Cũng theo Công văn 40684/CT-TTHT ngày 16/6/2017 của cục thuế TP. Hà Nội

chi phí lãi vay cá nhân mua TSCĐ

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

CLOSE
CLOSE