1

Công văn 11352/BTC-TCHQ V/v hóa đơn hàng xuất khẩu

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayCông văn số 11352/BTC-TCHQ ngày 14 tháng 08 năm 2014 của Bộ tài chính về việc sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu.

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
Số: 11352/BTC-TCHQ
V/v hóa đơn hàng xuất khẩu
Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
 

Để hướng dẫn thực hiện thống nhất Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về việc lập, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu, xuất khẩu vào khu phi thuế quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

     Về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/20114 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.
 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Vụ Pháp chế, Vụ CST (để phối hợp);
– Tổng cục Thuế (để chỉ đạo);
– Cục Thuế các tỉnh, thành phố (để phối hợp); 
– Lưu: VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 
 

 
__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *