1

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT theo TT 156

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính, được dùng khi làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân.

 
 

TÊN TỔ CHỨC/C NHÂN

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM

Mẫu số: 01/ĐNHT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

…………………………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:……………………

…, ngày … tháng … năm …


GIẤY ĐỀ NGHỊ
 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 [01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau:[  ]
 Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau:[  ]

Kính gửi: …….(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)……..
 

I – Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

[02] Tên người nộp thuế:……………………………………………………….

[03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] CMND/Hộ chiếu số: ……..Ngày cấp:…../…../…….Nơi cấp:…….. Quốc tịch : ………
[05] Địa chỉ :…………………………………………
[06] Quận/huyện: ……………………. [07] Tỉnh/thành phố: ………………………….
[08] Điện thoại: ……………………  [09] Fax: …………………….. [10] Email: ……………….

[11] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………….

[12] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[13] Địa chỉ :…………………………………………………
[14] Quận/huyện: …………………….. [15] Tỉnh/thành phố: ………………….
[16] Điện thoại: ………………….  [17] Fax: ………………… [18] Email: ………………..
[19] Hợp đồng đại lý thuế số:…………………….ngày ………………………………

II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):
1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:

 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT

 
Loại thuế

 
Kỳ tính thuế

Số tiền thuế nộp thừa (tính đến thời điểm đề nghị hoàn)

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT

 
Số tiền đề nghị hoàn

 
Lý do đề nghị hoàn trả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 


2. Hình thức đề nghị hoàn trả:
2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN : 

 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 
STT

Khoản phải nộp NSNN (loại thuế, khoản phạt)

Cơ quan
thu

Thời gian phát sinh khoản phải nộp (Kỳ tính thuế)

Quyết định thu/
Tờ khai hải quan

Nộp vào tài khoản

 
Số
tiền

Cơ quan thuế

Cơ quan Hải quan

Cơ quan khác

Số

Ngày

Thu NSNN

Tạm thu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng theo loại thuế, cơ quan thu, kỳ tính thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ:…………………………….
2.2. Hoàn trả trực tiếp :
Số tiền hoàn trả: Bằng số: …………………
Bằng chữ:…………….

Hình thức hoàn trả:
           Chuyển khoản: Tài khoản số:……………..Tại Ngân hàng (KBNN)…….
           Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ………………….

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)
1 ………………………………………………………..
2 ………………………………………………..

       Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:…………

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:………

 


Ghi chú:
– Kỳ thuế: Trường hợp đề nghị hoàn thuế cho nhiều tháng, năm thì ghi rõ từ tháng … năm … đến tháng … năm… có liên quan.
– “Lý do đề nghị hoàn trả”: Ghi rõ đề nghị hoàn theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
– “Quyết định thu/Tờ khai hải quan”: Ghi Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan có nợ thuế chưa nộp NSNN.
– “Nộp vào tài khoản”: Đánh dấu “V” vào cột tài khoản có liên quan.
– KBNN: Kho bạc Nhà nước.
– NSNN: Ngân sách Nhà nước.
– GTGT: Giá trị gia tăng.
 

Tải về: tại đây nhé
 

Mẫu 01/ĐNHT

__________________________________________________
 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *