Trang chủ » MẪU BIỂU CHỨNG TỪ » Mẫu chứng từ Tiền lương » Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau Mẫu 05B-HSB

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau Mẫu 05B-HSB


Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau Mẫu số 05B-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014.

Mẫu số 05B-HSB
CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ: ……………………
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số:             / . . . . . . . ,  ngày …. tháng …. năm .….

 

GIẤY XÁC NHẬN
Về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ……………………….
 

1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi quản lý người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định: ……………………………..
Số điện thoại (nếu có): …………………………….
2- Thông tin về người lao động đã nghỉ việc chăm sóc con ốm đau:
– Họ tên ………………………. Nam/Nữ  ……………..
– Số sổ BHXH: …………………………
– Nghề nghiệp: ………….. … Đơn vị (hoặc nơi làm việc): ………….

Thuộc đối tượng đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị, có con là …………….; sinh ngày ….. tháng ….. năm ……… bị ốm đau.

Đơn vị chúng tôi đã giải quyết chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau cho ông/bà: ……………….. tính đến hết ngày ……tháng ….. năm ………….và xác nhận người lao động đã hết thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm theo quy định là …………ngày./.
 

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Xem thêm: Thủ tục hưởng chế độ ốm đau của BHXH
 

__________________________________________________

 

CLOSE
CLOSE