1

Hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, tiền thuế

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayHóa đơn GTGT điều chỉnh giảm kê khai như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách kê khai hóa đơn điều chỉnh doanh thu, hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra, đầu vào…

 
1. Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm:

a) Những trường hợp phải lập hóa đơn điều chỉnh:

Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014:
“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”
 
KẾT LUẬN:
Khi phát hiện hóa đơn GTGT viết sai mà 1 trong 2 bên (bán, mua) hoặc cả 2 bên đã kê khai thì phải:

Bước1Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
Bước 2: – Xuất hóa đơn điều chỉnh

Lưu ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015
– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.
 
Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm cụ thể như sau:
 
Trường hợp 1: Điều chỉnh giảm thuế suất:
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% thành 5% của hóa đơn  số 0006789, ký hiệu TU/12P, ngày 11/03/2016.
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        
Thuế suất GTGT:   .5 %  , Tiền thuế GTGT:                                                 1.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            1.000.000
Số tiền viết bằng chữ:. Một triệu đồng chẵn.

Trường hợp 2: Điều chỉnh giảm đơn giá:

VD: Đơn giá thực tế là 12.000.000 nhưng hóa đơn trước lại viết thành 12.200.000 (Như vậy là chênh lệch 200.000, phải điều chỉnh giảm). Hóa đơn này đã kê khai vào tháng 3/2016. Đến tháng 6 mới phát hiện ra và phải viết hóa đơn điều chỉnh như sau:
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều chỉnh giảm đơn giá của hóa đơn số 0006359, ký hiệu TU/12P, ngày 19/03/2016. Chiếc 10 200.000
(Chỉ ghi số tiền muốn điều chỉnh giảm)
2.000.000
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        2.000.000
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                 200.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            2.200.000
Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu hai tram nghìn đồng chẵn.

Xem thêm: Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT 

Trường hợp 3: Điều chỉnh hoá đơn chiết khấu thương mại:

Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014:
“2.5. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.
Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

 
Như vậy: Trường hợp này các bạn cũng lập hoá đơn điều chỉnh GIẢM kèm theo Bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh giảm, cụ thể như sau:
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều chỉnh giảm số tiền, tiền thuế máy tính xách tay ACER của các hoá theo bảng kê số …. Chiếc 45 550.000 24.750.000
  (Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số … ngày….)        
 Cộng tiền hàng:                                                                                    24.750.000
Thuế suất GTGT: 10% , Tiền thuế GTGT:                                             2.475.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                   27.225.000
Số tiền viết bằng chữ:. Hai mươi bảy triệu hai trăm hai mươi hai lăm nghìn đồng. 

Xem thêm: Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại 

2. Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm:

Theo Công văn 3430/TCT-KK ngày 21/08/2014 của Tổng cục thuế về việc kê khai hóa đơn bán hàng:

“Căn cứ quy định nêu trên, đối với hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế theo quy định thì thực hiện kê khai:
– Đối với bên bán hàng thì thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT
ghi giá trị âm.
– Đối với bên mua thì thực hiện kê khai mẫu 01-2/GTGT ghi giá trị âm.
Hiện tại Tổng cục Thuế đã hỗ trợ việc nhập số âm tại bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT trên ứng dụng HTKK, iHTKK.”

Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế:
 
“Ví dụ 6:
Tháng 05/2015 Công ty A xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty B với tổng giá trị hàng hóa bán ra là 100 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra 10 triệu đồng. Công ty A và Công ty B đã thực hiện kê khai hóa đơn này theo quy định. Tháng 07/2015, Công ty B phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng.
– Trường hợp Công ty B trả lại toàn bộ hàng hóa: Công ty B xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty A với giá trị hàng hóa trả lại là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.
– Trường hợp hai bên thống nhất điều chỉnh giảm giá bán: Công ty A xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT theo quy định.
Căn cứ hóa đơn điều chỉnh, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.”

Chi tiết:
– Cách kê khai âm: Các bạn đặt đấu trừ (-) trước sau đó nhập số tiền.
VD: -1.000.000

– Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.
VD: Tháng 12/2106 Lập hóa đơn điều chỉnh của hóa đơn tháng 8/2016 thì kê khai hóa đơn điều chỉnh này vào tháng 12/2016.

Lưu ý: Hiện tại phần mềm HTKK 3.4.1 đã bỏ các phụ lục đi, nên sẽ kê khai trực tiếp trên Tờ khai 01/GTGT, cụ thể như sau:

Kê khai 3 ví dụ bên trên:

1. Bên bán kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra:

Kê khai Âm vào các Chỉ tiêu thuế suất tương ứng trên Tờ khai 01/GTGT:
–  Kê khai âm vào Chỉ tiêu 32: -26.750.000, Chỉ tiêu 33: -3.675.000 (Vì là thuế suất 10% và có 1  hóa đơn điều chỉnh giảm tiền thuế).

Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm

Chú ý: Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác:
– Thì các bạn phải trừ số tiền doanh thu và thuế GTGT của hóa đơn điều chỉnh giảm đó.

VD: Sau khi các bạn kê khai các hóa đơn khác thì số liệu trên Chỉ tiêu 32 là: 40.000.000 => Thì các bạn lấy số tiền đó (-) trừ đi – 26.750.000 = 13.250.000
– Lấy số liệu ở Chỉ tiêu 33 là: 4.000.000 – 3.675.000 = 325.000 (Nếu bạn đã hạch toán thì có thể dựa vào Sổ TK 3331 để kê khai vào đây)

2. Bên mua kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào:

Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai 01/GTGT
–  Kê khai âm vào: Chỉ tiêu [23]: -26.750.000
–  Kê khai âm vào: Chỉ tiêu [24]: -3.675.000
–  Kê khai âm vào: Chỉ tiêu [25]: -3.675.000

hoa dong dieu chinh giam ke khai nhu the nao

Chú ý: Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác:
– Thì các bạn phải trừ số tiền Giá trị mua vào và thuế GTGT của hóa đơn điều chỉnh giảm đó.

VD: Sau khi các bạn kê khai các hóa đơn khác thì số liệu trên Chỉ tiêu 23 là: 40.000.000 => Thì các bạn lấy số tiền đó (-) trừ đi – 26.750.000 = 13.250.000
– Lấy số liệu ở Chỉ tiêu 24 và 25 là: 4.000.000 – 3.675.000 =
325.000 (Nếu bạn đã hạch toán thì có thể dựa vào Sổ TK 1331 để kê khai vào đây)
 
Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh giảm thì không được viết âm trên hóa đơn nhưng phải kê khai âm trên phần mềm HTKK

Xem thêm: Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm

3. Những trường hợp phải kê khai điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT sau quyết toán thuế, các bạn xem tại đây nhé: Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Kế toán Hà Nội xin chúc các bạn thành công. Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN… Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Khóa học kế toán thuế thực tế chuyên sâu.
——————————————————————


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *