1
Phần mềm HTKK mới nhất

Phần mềm HTKK 3.2.2 mới nhất hiện nay

  Ngày 26/03/2014 Tổng cục thuế đã thông báo về việc: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.2, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.2 hỗ trợ

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.2.3 mới nhất

Ngày 17/04/2014 TỔNG CỤC THUẾ đã thông báo về việc: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.3, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.3 hỗ trợ Người

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.2.4

Ngày 22/07/2014 Tổng cục thuế đã năng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.4, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.5 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai mẫu

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.2.5

Ngày 25/08/2014 Tổng cục thuế đã thông báo về việc Nâng cấp Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.2.5, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0  đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.3.0 mới nhất năm 2015

Ngày 05/01/2015 Tổng cục thuế đã nâng cấp Phần mềm HTKK 3.3.0, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.0 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.3.1 mới nhất năm 2015

Ngày 27/03/2015 Tổng cục Thuế đã thông báo về việc nâng cấp lên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.3.2 nâng cấp ngày 15/07/2015

Phần mềm HTKK 3.3.2 được Tổng cục thuế nâng cấp vào ngày 15/07/2015 , cùng với ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.4, phần mềm (QTTNCN) phiên bản 3.2.2   Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.3.3 ngày 18/08/2015

Ngày 18/08/2015 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.3.3, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.5 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.3   – Lần cập nhật lên

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.3.4 mới nhất ngày 11/09/2015

Phần mềm HTKK 3.3.4 được Tổng cục thuế nâng cấp vào ngày 11/09/2015 đáp ứng yêu cầu kê khai khoản thu tiền cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt vào tờ khai phí, lệ phí.   –

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.3.5 mới nhất ngày 19/02/2016

Ngày 19/02/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp ứng dụng phần mềm HTKK 3.3.5, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.6,  ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên

Xem thêm