1
Thuế thu nhập doanh nghiệp

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN

Theo điều 10 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính thì từ năm 2014 trở đi quy định việc: Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp cụ thể như sau:  1.

Xem thêm

Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

Theo điều 16 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản cụ thể như sau:  I. Đối tượng chịu thuế:  – Doanh nghiệp thuộc diện chịu

Xem thêm

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo điều 18 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính: Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:   Chú ý: Theo khoản 2.9 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực

Xem thêm

Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn

Theo điều 14 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn cụ thể như sau:  1. Phạm vi áp dụng:  – Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của

Xem thêm

Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng chứng khoán

Theo điều 15 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng chứng khoán cụ thể như sau:  1. Phạm vi áp dụng:  – Thu nhập từ chuyển nhượng chứng

Xem thêm

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) trên phần mềm HTKK

Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý (01A/TNDN) là tờ khai dành cho DN khai thuế theo thu nhập thực tế phát sinh. Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh

Xem thêm

Cách kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý

Theo Điều 12 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN tạm tính theo quý và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:   Trước khi kê khai

Xem thêm

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo điều 8 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính quy định: Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: 1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,

Xem thêm

Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, nhà đại đoàn kết

Chi phí tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết cần hồ sơ như thế nào để đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.  Theo điểm 2.25 khoản 2

Xem thêm

Chi phí mua bảo hiểm cho nhân viên hợp lý thì cần?

Chi phí mua bảo hiểm cho nhân có được cho vào chi phí hợp lý? Những điều kiện để đưa chi phí mua bảo hiểm như: Mua bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên… vào chi

Xem thêm