1
Hướng dẫn định khoản – Hạch toán

Cách hạch toán tài sản cố định vô hình – Tài khoản 213 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15:  dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình

Xem thêm

Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính – Tài khoản 212 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 212 tài sản cố định thuê tài chính, Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động

Xem thêm

Cách hạch toán tài sản cố định hữu hình – Tài khoản 211 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình

Xem thêm

Cách hạch toán Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ Tải khoản 171

Cách hạch toán Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ: phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ. Tài khoản này chỉ ghi nhận giá trị của

Xem thêm

Cách hạch toán chi sự nghiệp – Tài khoản 161 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 161 – chi sự nghiệp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh các khoản chi sự nghiệp, chi dự án để

Xem thêm

Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Tài khoản 159

Tài khoản 159 – dự phòng giảm giá hàng tồn kho:  dùng để phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự giảm giá của giá trị

Xem thêm

Cách hạch toán hàng hóa kho bảo thuế – Tài khoản 158 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 158 –  hàng hóa kho bảo thuế Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh sự biến động tăng, giảm và

Xem thêm

Cách hạch toán hàng gửi đi bán – Tài khoản 157 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 157 – hàng gửi để bán Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Chỉ phản ánh vào tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán”

Xem thêm

Cách hạch toán hàng hóa – Tài khoản 156 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 156 – hàng hóa Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng,

Xem thêm

Cách hạch toán thành phẩm – Tài khoản 155 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 155 – thành phẩm Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động

Xem thêm