Hướng dẫn định khoản – Hạch toán

Cách hạch toán chi phí thuế TNDN – Tài khoản 821 theo TT 200

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí thuế TNDN tạm tính hàng quý. Cách hạch toán thuế TNDN tạm nộp

Xem thêm

Cách hạch toán chi phí khác – Tài khoản 811 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 811- Chi phí khác theo Thông tư 200: Dùng để phản ánh những khoản chi phí

Xem thêm

Cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh – Tài khoản 911 theo TT 200

Cach hạch toán Tài khoản  911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh:  Dùng để xác định và phản

Xem thêm

Cách hạch toán Chi phí sản xuất chung Tài khoản 627 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Dùng để phản ánh chi phí

Xem thêm

Cách hạch toán Giá thành sản xuất Tài khoản 631 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh tổng hợp chi

Xem thêm

Cách hạch toán Giá vốn hàng bán Tài khoản 632 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh trị giá vốn

Xem thêm

Cách hạch toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Tài khoản 417 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp:  phản ánh tình hình trích lập

Xem thêm

Cách hạch toán cổ phiếu quỹ – Tài khoản 419 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:  dùng để phản ánh giá trị hiện có

Xem thêm

Cách hạch toán quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu

Xem thêm

Cách hạch toán phải trả, phải nộp khác – Tài khoản 338 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày

Xem thêm