1
Hướng dẫn định khoản – Hạch toán

Cách hạch toán thu nhập khác Tài khoản 711 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 711 – Thu nhập khác Theo Thông tư 200 phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán         a)

Xem thêm

Cách hạch toán Chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản 642 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý

Xem thêm

Cách hạch toán Chi phí bán hàng Tài khoản 641 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi

Xem thêm

Cách hạch toán Chi phí tài chính Tài khoản 635 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 635 – Chi phí tài chính Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt

Xem thêm

Cách hạch toán Chi phí sử dụng máy thi công Tài khoản 623 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây, lắp

Xem thêm

Cách hạch toán Chi phí nhân công trực tiếp Tài khoản 622 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây

Xem thêm

Cách hạch toán Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Tài khoản 621 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện

Xem thêm

Cách định khoản hạch toán mua hàng – Tài khoản 611 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 611 – Mua hàng Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. 1. Nguyên

Xem thêm

Cách hạch toán Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu trong kỳ như: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán,

Xem thêm

Cách hạch toán doanh thu hoạt động tài chính – Tài khoản 515 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác

Xem thêm