1
Hướng dẫn định khoản – Hạch toán

Cách hạch toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tài khoản 511 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao

Xem thêm

Cách hạch toán Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tài khoản 466 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định theo Thông tư 200: Dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Xem thêm

Cách hạch toán nguồn kinh phí sự nghiệp Tài khoản 461 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp theo Thông tư 200: dùng để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án của đơn vị.

Xem thêm

Cách hạch toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tài khoản 441 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp. 1. Nguyên tắc

Xem thêm

Cách hạch toán quỹ khen thưởng, phúc lợi – TK 431

Tài khoản 431 –  quỹ khen thưởng, phúc lợi: dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi

Xem thêm

Cách hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tài khoản 421 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Thông tư 200: Dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận

Xem thêm

Cách hạch toán quỹ đầu tư phát triển – Tài khoản 414 theo tt 200

Cách hạch toán Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu

Xem thêm

Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái Tài khoản 413 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một

Xem thêm

Cách hạch toán Chênh lệch đánh giá lại tài sản Tài khoản 412 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh

Xem thêm

Cách hạch toán Vốn đầu tư của chủ sở hữu Tài khoản 411 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu

Xem thêm