1
Hướng dẫn định khoản – Hạch toán

Cách hạch toán Chứng khoán kinh doanh – TK 121 theo TT 200

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 121 – CHỨNG KHOÁN KINH DOANH Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tình hình mua, bán và

Xem thêm

Cách hạch toán tiền đang chuyển – TK 113 theo Thông tư 200

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 113 – TIỀN ĐANG CHUYỂN Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp

Xem thêm

Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng – TK 112 theo Thông tư 200

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 112 – TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15.: dùng để phản ánh số hiện có và tình

Xem thêm

Cách hạch toán tiền mặt – TK 111 Theo Thông tư 200

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 111 – TIỀN MẶT Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại

Xem thêm

Cách hạch toán chi phí thuế TNDN – Tài khoản 821 theo TT 200

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí thuế TNDN tạm tính hàng quý. Cách hạch toán thuế TNDN tạm nộp hàng quý, cách hạch toán tiền thuế TNDN nộp thừa – nộp thiếu khi quyết toán thuế cuối năm qua

Xem thêm

Cách hạch toán chi phí khác – Tài khoản 811 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 811- Chi phí khác theo Thông tư 200: Dùng để phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh

Xem thêm

Cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh – Tài khoản 911 theo TT 200

Cach hạch toán Tài khoản  911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh:  Dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán

Xem thêm

Cách hạch toán Chi phí sản xuất chung Tài khoản 627 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,…phục vụ sản xuất

Xem thêm

Cách hạch toán Giá thành sản xuất Tài khoản 631 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông

Xem thêm

Cách hạch toán Giá vốn hàng bán Tài khoản 632 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây

Xem thêm