1
Hướng dẫn định khoản – Hạch toán

Cách hạch toán Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng – Tài khoản 337 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh số tiền khách

Xem thêm

Cách hạch toán Vay và nợ thuê tài chính Tài khoản 341 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh các khoản tiền vay, nợ thuê

Xem thêm

Cách hạch toán đầu tư vào công ty con – Tài khoản 221 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 221 – đầu tư vào công ty con Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để dùng để phản ánh giá trị hiện có

Xem thêm

Cách hạch toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết – Tài khoản 222 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp

Xem thêm

Cách hạch toán đầu tư khác – Tài khoản 228 theo TT 200

Cach hạch toán Tài khoản 228 – đầu tư khác Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động

Xem thêm

Cách hạch toán hàng mua đang đi đường – Tài khoản 151 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa,

Xem thêm

Cách hạch toán công cụ, dụng cụ – Tài khoản 153 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15:  Dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình

Xem thêm

Cách hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang – TK 154 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tổng hợp chi phí

Xem thêm