1
Hướng dẫn định khoản – Hạch toán

Cách hạch toán trái phiếu phát hành – Tài khoản 343 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15:  dùng để phản ánh tình hình phát hành trái phiếu, bao gồm

Xem thêm

Cách hạch toán phải trả nội bộ – Tài khoản 336 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả

Xem thêm

Cách hạch toán chi phí phải trả – Tài khoản 335 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 335 – Chi phí phải trả Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch

Xem thêm

Cách hạch toán phải trả người lao động – Tài khoản 334 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 334 – Phải trả người lao động Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình

Xem thêm

Cách hạch toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước – Tài khoản 333 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 333 – thuế và các khoản phải nộp nhà nước Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh

Xem thêm

Cách hạch toán phải trả cho người bán – Tài khoản 331 theo TT 200

Tài khoản 331 –  Phải trả cho người bán Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả

Xem thêm

Cách hạch toán nợ dài hạn đến hạn trả – Tài khoản 315

Tài khoản 315 – nợ dài hạn đến hạn trả: dùng để phản ánh các khoản nợ dài hạn đã đến hạn trả mà chưa trả trong kỳ kế toán năm; số nợ dài hạn đến hạn trả trong kỳ

Xem thêm

Cách hạch toán vay ngắn hạn – TK 311

Tài khoản 311 – vay ngắn hạn: dùng để phản ánh các khoản tiền vay ngắn hạn và tình hình trả nợ tiền vay của doanh nghiệp, bao gồm các khoản tiền vay Ngân hàng, vay của các tổ chức,

Xem thêm

Cách hạch toán Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược – Tài khoản 244 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh số tiền hoặc giá

Xem thêm

Cách hạch toán Tài sản thuế thu nhập hoãn lại – Tài khoản 243 theo TT 200

Cách hạch toán Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh giá trị hiện có và

Xem thêm