1
Tự học Phần mềm kế toán Misa

Cách khai báo khách hàng, nhà cung cấp trên Misa

Hướng dẫn cách khai báo khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng mua, hợp đồng bán trên phần mềm kế toán Misa   – Phân hệ Hợp đồng trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết tình

Xem thêm

Cách tính giá thành sản phẩm trên phần mềm Misa

Hướng dẫn cách tính giá thành sản phẩm trên phần mềm kế toán Misa, cách phân bổ chi phí, cách kết chuyển chi phí trên phân hệ giá thành trong phần mềm kế toán MISA.   – Phân hệ Giá

Xem thêm

Cách lập bảng lương, hạch toán tiền lương trên Misa

Hướng dẫn cách lập bảng chấm công, lập bảng tính lương, lập bảng thanh toán tiền lương, cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trên phần mềm kế toán MISA   – Nói đến tiền lương

Xem thêm

Cách khai báo tài sản cố định trong phần mềm MISA

Hướng dẫn cách khai báo ghi tăng , giảm tài sản cố định, cách trích khấu hao tài sản cố định, cách quản lý TSCĐ trên phần mềm kế toán MISA   – Tài sản cố định là một phần

Xem thêm

Cách lập chứng từ gửi tiền, ủy nhiệm chi trên Misa

Hướng dẫn cách lập chứng từ nộp tiền vào tài khoản ngân hàng, lập Sec, ủy nhiệm chi trên phân hệ Ngân hàng trong Misa, cách quản lý sổ tiền gửi Ngân hàng. – Qua phân hệ Ngân hàng, bộ

Xem thêm

Cách lập phiếu thu chi tiền mặt trên phần mềm MISA

Hướng dẫn cách lập phiếu thu chi tiền mặt trong phân hệ Qũy trên phần mềm kế toán MISA, cách quản lý sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng trên Misa   Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân

Xem thêm

Cách lập dự toán thu chi ngân sách trong phần mềm MISA

Hướng dẫn cách lập dự toán thu chi ngân sách, quản lý thu chi ngân sách, theo dõi yêu cầu cấp kính phí phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách theo từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh.

Xem thêm

Cách nhập số dư đầu kỳ vào phần mềm MISA SME.NET

Hướng dẫn cách nhập số dư đầu kỳ vào trong phần mềm kế toán MISA. Việc nhập số dư ban đầu chỉ thực hiện một lần duy nhất khi bắt đầu sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2012. – Trước

Xem thêm

Hạch toán thuế GTGT trên Misa 2015 theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT trên phần mềm kế toán Misa 2015, cách hạch toán thuế GTGT đầu ra – đầu vào trên Misa, cách lập tờ khai thuế GTGT trên Misa theo phương pháp khấu trừ, cụ

Xem thêm

Cách hạch toán thuế GTGT theo pp trực tiếp trên Misa 2015

Hướng dấn hạch toán thuế GTGT theo pp trực tiếp trên phần mềm kế toán Misa 2015, cách lập tờ thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên Misa 2015, cụ thể như sau: – Hướng dẫn các nghiệp vụ kê

Xem thêm