1

Mẫu Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu Mẫu 04/TNDN theo TT 151

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 04/TNDN Dùng cho trường hợp  tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

 
Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC:
– Doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm theo mẫu số 04/TNDN.
 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Dùng cho trường hợp  tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu)

                           [01] Kỳ tính thuế:
                                    Từng lần phát sinh: Ngày……tháng……năm…….
                                    Năm……                                       
[02] Lần đầu             [03] Bổ sung  lần thứ: 
                               

[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:                              
[06] Địa chỉ:  ………………………………………      
[07] Quận/huyện: …………… [08] Tỉnh/Thành phố: …………..                                     
[09] Điện thoại: ………  [10] Fax: ……………..[11] Email: ….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………                     
[13] Mã số thuế:  
[14] Địa chỉ:………………………….                                              
[15] Quận/huyện:……………….[16] Tỉnh/Thành phố:………………        
[17] Điện thoại:………………[18] Fax:……………..[19] Email:…………..
[20] Hợp đồng đại lý thuế: số …………….ngày…………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Tổng số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp
Đối với dịch vụ Đối với kinh doanh hàng hoá Đối với hoạt động khác
Doanh thu
 tính thuế
Tỷ lệ (%) Số thuế
 phải nộp
Doanh thu
 tính thuế
Tỷ lệ (%) Số thuế
 phải nộp
Doanh thu
 tính thuế
Tỷ lệ (%) Số thuế
 phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(4)+(7)+(10)
                     
Tổng cộng                    

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.
 
  …, ngày……… tháng…….năm……..
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ   NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
Họ và tên:……….    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số……  (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: – TNDN: thu nhập doanh nghiệp

 
__________________________________________________
 

                                                                                                    


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *