1

Mẫu 02/TCN Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu 02/TCN Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

– Sau khi được ngân sách nhà nước thanh toán, người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước và thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu số 02/TCN để cơ quan thuế có cơ sở tính lại các khoản tiền thuế nợ, tiền chậm nộp và xác định chính xác số ngày không phải nộp tiền chậm nộp của người nộp thuế.

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ  
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   

Số: ……………….
 
 
…………, ngày……….tháng ……..năm ..

THÔNG BÁO
Về việc nộp tiền thuế vào NSNN
 

Căn cứ Điều … Thông tư số … ngày … của Bộ Tài chính hướng dẫn …
… (Tên người nộp thuế) …, mã số thuế: …, địa chỉ nhận thông báo: … thông báo đến … (Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) … như sau:

1. … (Tên người nộp thuế) … đã được đơn vị sử dụng vốn NSNN là … (tên đơn vị)… thanh toán vào ngày …/tháng …/năm …, số tiền thanh toán là … đồng.

2. … (Tên người nộp thuế) … đã nộp tiền thuế vào NSNN ngày …/tháng …/năm …, số tiền là … đồng.
… (Tên người nộp thuế)… thông báo để …(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) … biết./.
 

Nơi nhận:    
– Cơ quan thuế quản lý trực tiếp NNT;
– Lưu: VT, ….
  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                  
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

 

 
__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *