1

Mẫu bảng cân đối số phát sinh tài khoản Excel theo QĐ 48

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu bảng cân đối số phát sinh tài khoản Excel mới nhất Mẫu số F01 – DNN Ban hành theo quyết định 48/2006 /QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.


Chú ý: Từ ngày 1/1/2017 các Doanh nghiệp sẽ phải sử dụng Bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 133 để thay thế cho Quyết định 48 nhé.

Tải Mẫu Bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133 về tại đây nhé:

Bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133
>>>> Cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản
 

 

 

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN

(Ban hành theo quyết định 48/2006 /QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
Từ ngày: 1/1/2014 đến ngày: 12/31/2014
 

Đơn vị: CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 118 – Xuân Thủy – Cầu giấy – Hà Nội

Đơn vị tính:…………
Mã TK Tên tài khoản  Số dư đầu kỳ  Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ
 Nợ  Có  Nợ  Có Nợ
111 Tiền mặt            
1111 Tiền Việt Nam            
1112 Ngoại tệ            
1113 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý            
112 Tiền gửi ngân hàng            
1121 Tiền Việt Nam            
1122 Ngoại tệ            
1123 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý            
121 Đầu tư tài chính ngắn hạn            
131 Phải thu của khách hàng            
131DH Công ty TNHH Đức Hiếu            
131DA Công ty TNHH Đức Anh            
131HN Doanh nghiệp tư nhân Hải Ngọc            
               
               
               
133 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ            
1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ            
1332 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của TSCĐ            
138 Phải thu khác            
1381 Tài sản thiếu chờ xử lý            
1388 Phải thu khác            
141 Tạm ứng            
142 Chi phí trả trước ngắn hạn            
152 Nguyên liệu, vật liệu            
1521 Nguyên vật liệu chính            
1522 Nguyên vật liệu phụ            
1523 Nhiên liệu            
153 Công cụ, dụng cụ            
1531 Công cụ, dụng cụ            
1532 Bao bì luân chuyển            
1533 Đồ dùng cho thuê            
154 Chi phí SXDK dở dang            
1541 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp            
1542 Chi phí nhân công trực tiếp            
1543 Chi phí sản xuất chung            
155 Thành phẩm            
156 Hàng hóa            
157 Hàng gửi bán            
159 Các khoản dự phòng            
1591 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính            
1592 Dự phòng phải thu khó đòi            
1593 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho            
211 Tài sản cố định            
2111 Tài sản cố định hữu hình            
2112 Tài sản cố định thuê tài chính            
2113 Tài sản cố định vô hình            
214 Hao mòn tài sản cố định            
2141 Hao mòn tài sản cố định hữu hình            
2142 Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính            
2143 Hao mòn tài sản cố định vô hình            
2147 Hao mòn bất động sản đầu tư            
217 Bất động sản đầu từ            
221 Đầu tư tài chính dài hạn            
2212 Vốn góp liên doanh            
2213 Đầu tư vào Công ty liên kết            
2218 Đầu tư tài chính dài hạn khác            
229 Dự phòng giảm đầu tư tài chính dài hạn            
241 Xây dựng cơ bản dở dang            
2411 Mua sắm TSCĐ            
2412 Xây dựng cơ bản dở dang            
2413 Sửa chữa lớn TSCĐ            
242 Chi phí trả trước dài hạn            
244 Ký quỹ, ký cược dài hạn            
311 Vay ngắn hạn            
315 Nợ dài hạn đến hạn trả            
331 Phải trả cho người bán            
331GP Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thương mại Gia Phát            
331NNT Công ty TNHH Nam Tiến Thành            
331TT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi            
331TQ Công ty TNHH Thiên Quang            
               
               
               
333 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước            
3331 Thuế GTGT đầu ra phải nộp            
33311 Thuế GTGT đầu ra            
33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu            
3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt            
3333 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu            
3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp            
3335 Thuế thu nhập cá nhân            
3336 Thuế tài nguyên            
3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất            
3338 Các loại thuế khác            
3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác            
334 Phải trả người lao động            
335 Chi phí trả trước            
338 Phải trả, phải nộp khác            
3381 Tài sản thừa chờ xử lý            
3382 Kinh phí công đoàn            
3383 Bảo hiểm xã hội            
3384 Bảo hiểm y tế            
3386 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn            
3387 Doanh thu chưa thực hiện            
3388 Phải trả phải nộp khác            
3389 Bảo hiểm thất nghiệp            
341 Vay, nợ dài hạn            
3411 Vay dài hạn            
3412 Nợ dài hạn            
3413 Trái phiếu phát hành            
34131 Mệnh giá trái phiếu            
34132 Chiết khấu trái phiếu            
34133 Phụ trội trái phiếu            
3414 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn            
351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm            
352 Dự phòng phải trả            
353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi            
3531 Quỹ khen thưởng            
3532 Quỹ phúc lợi            
3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ            
3534 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty            
356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ            
3561 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ            
3562 Quỹ phát triển KH&CN đã hình thành TSCĐ            
411 Nguồn vốn kinh doanh            
4111 Vốn đầu tư của chủ sở hữu            
4112 Thặng dư vốn cổ phần            
4118 Vốn khác            
413 Chệnh lệch tỷ giá hối đoái            
418 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu            
419 Cổ phiếu quỹ            
421 Lợi nhuận chưa phân phối            
4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước            
4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay            
511 Doanh thu bán hàng            
5111 Doanh thu bán hàng hóa            
5112 Doanh thu bán thành phẩm            
5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ            
5118 Doanh thu khác            
515 Doanh thu hoạt động tài chính            
521 Các khoản giảm trừ doanh thu            
5211 Chiết khấu thương mại            
5212 Hàng bán bị trả lại            
5213 Giảm giá hàng bán            
611 Mua hàng            
631 Giá thành sản xuất            
632 Giá vốn hàng bán            
635 Chi phí tài chính            
642 Chi phí quản lý kinh doanh            
6421 Chi phí bán hàng            
6422 Chi phí quản lý doanh nghiệp            
711 Thu nhập khác            
811 Chi phí khác            
821 Chi phí thuế TNDN            
911 Xác định kết quả kinh doanh            
               
               
  Tổng cộng phát sinh            

Tải về tại đâyMẫu sổ sách kế toán trên Excel
 
__________________________________________________
 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *