1

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 15

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Excel mới nhất Mẫu số B 02 – DN Ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 
>>>> Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm …

 

Đơn vị: CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 173 – Xuân Thủy – Cầu giấy – Hà Nội

Đơn vị tính:…………
CHỈ TIÊU
số
Thuyết minh Năm
nay
Năm
trước
1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25    
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02      
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) 10      
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27    
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) 20      
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26    
7. Chi phí tài chính 22 VI.28    
 – Trong đó: Chi phí lãi vay 23      
8. Chi phí bán hàng 24      
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25      
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
{30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)}
30      
11. Thu nhập khác 31      
12. Chi phí khác 32      
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40      
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(50 = 30 + 40)
50      
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30    
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30    
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(60 = 50 – 51 – 52)
60      
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70      
 

 

 Lập, ngày …. tháng …. năm …..
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

 
Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.
 
 

Tải về tại đây: Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 15
 

__________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *