1

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo TT 200 và 133

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200 và 133, chia sẻ là 2 Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh Excel mới nhất hiện nay. Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 133 – 200.

——————————————————————————-

Đơn vị: CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 181 – Xuân Thủy – Cầu giấy – Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Mẫu B02 – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
Năm …
 Đơn vị tính:…………
CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01      
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02      
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) 10      
4. Giá vốn hàng bán 11      
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20      
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21      
7. Chi phí tài chính 22      
– Trong đó: Chi phí lãi vay 23      
8. Chi phí quản lý kinh doanh 24      
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(30 = 20 + 21 – 22 – 24)
30      
10. Thu nhập khác 31      
11. Chi phí khác 32      
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40      
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50      
14. Chi phí thuế TNDN 51      
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(60=50 – 51)
60      

 

Lập, ngày … tháng … năm …
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)
—————————————————————————-

Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Tải Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh về tại đây:

1. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200 (bản word)

TẢI VỀ

Xem thêm: Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

2. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133 (bản word)

TẢI VỀ

Xem thêm: Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 133

3. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh Excel theo Thông tư 200 và 133

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel


__________________________________________________

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh Excel theo thông tư 200 và 133

 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *