1

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 và 133

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 và 133 trực tiếp và gián tiếp, đây là 2 mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ Excel mới nhất hiện nay. Cách lập báo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133 – 200 trực tiếp và gián tiếp.
 

—————————————————————————

Đơn vị: CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 118 – Xuân Thủy – Cầu giấy – Hà Nội.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC)
Năm …
Đơn vị tính:…………
Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh        
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01      
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ 02      
3. Tiền chi trả cho người lao động 03      
4. Tiền lãi vay đã trả 04      
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05      
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06      
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07      
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20      
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư        
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác 21      
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác 22      
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 23      
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 24      
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 25      
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30      
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính        
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31      
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32      
3. Tiền thu từ đi vay 33      
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính 34      
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 35      
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40      
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50      
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
60
61
     
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
(70 = 50+60+61)
70      

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
Lập, ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

—————————————————————————————–

 

Tải Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ về tại đây:

1. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 (Bản word)
 

TẢI VỀ
 
Xem thêm: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

 
2. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền theo Thông tư 133 (Bản word)
 
TẢI VỀ
 
Xem thêm: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 133

3. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ Excel theo Thông tư 200 và 133:

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel

 

__________________________________________________

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ Excel theo Thông tư 200 và 133

 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *