Trang chủ » Tài liệu kế toán » Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất

Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy

Mẫu biên bản hủy hóa đơn

Từ 01/06/2014 doanh nghiệp khi có hóa đơn viết sai thực hiện thủ tục thu hồi hóa đơn xuất sai và biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho việc lập biên bản hủy hóa đơn.

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC doanh nghiệp khu cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn viết sai thực hiện thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho mẫu biên bản hủy hóa đơn cũ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–
BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Hôm nay, ngày … /…/2013 chúng tôi gồm có:
BÊN MUA:  CÔNG TY….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………………….
Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….
BÊN BÁN: CÔNG TY………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………………….
Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….
Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:
1. Hoá đơn bị huỷ số: ………… do ……………………..… phát hành ngày ………..
2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT Tên hàng hoá, dịch vụ  Đơn vị tính  Số lượng Đơn giá   Thành tiền
Tổng cộng      ………………
Thuế GTGT   ………………
Tổng số          ………………

(Bằng chữ:…………………………………………………)

3. Lý do huỷ hoá đơn: ………….. ( ví dụ: Do ghi sai Đơn giá hàng hóa )
Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.
Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị
pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Video hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản hủy hóa đơn:

Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn:

download-ke-toan-ha-noi

CLOSE
CLOSE