1
Các loại mẫu biểu khác

Mẫu số 01/TCN Đơn xác nhận chưa được thanh toán

Đơn xác nhận chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. – Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng

Xem thêm

Mẫu 02/TCN Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN

Mẫu 02/TCN Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. – Sau khi được ngân sách nhà nước thanh toán, người nộp thuế thực hiện

Xem thêm

Mẫu doanh sách người lao động để giải thể Doanh nghiệp

Mẫu doanh sách người lao động để giải thể Doanh nghiệp, đây là mẫu do Công ty kế toán Thiên Ưng thiết kế để các bạn tham khảo nhé. TÊN DOANH NGHIỆP             CỘNG HÒA

Xem thêm

Mẫu danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán để giải thể Công ty

Mẫu danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán để giải thể Công ty, đây là mẫu do Công ty kế toán Thiên Ưng thiết kế để các bạn tham khảo nhé: TÊN DOANH NGHIỆP   CỘNG HÒA

Xem thêm

Mẫu tờ khai thông tin người nộp hồ sơ để giải thể DNTN

Mẫu tờ khai thông tin người nộp hồ sơ để giải thể doanh nghiệp tư nhân, đây là mẫu do Công ty kế toán Thiên Ưng thiết kế để các bạn tham khảo. TỜ KHAI THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ

Xem thêm

Quyết định giải thể doanh nghiệp công ty

Quyết định giải thể doanh nghiệp, đây là mẫu do Công ty kế toán Thiên Ưng thiết kế để các bạn tham khảo:   TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:…………/QĐ   Độc Lập  – Tư Do –

Xem thêm

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp công ty

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp để giải thể công ty doanh nghiệp, đây là mẫu do Công ty kế toán Thiên Ưng thiết kế để các bạn tham khảo. TÊN DOANH NGHIỆP ——————— Số: ………………. CỘNG

Xem thêm

Bảng kê thanh toán tiền điện nước mẫu 02/TNDN

Mẫu Bảng kê thanh toán tiền điện nước mẫu số 02/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính. BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC (Ngày ……. tháng …… năm ……………)   –

Xem thêm

Mẫu 01/TNDN Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Mẫu Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn Mẫu 01/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.   BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Xem thêm

Mẫu đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế

Sau khi nhận được giấy phép ĐKKD, DN phải làm công văn đăng ký hình thức kế toán, ghi sổ kế toán, chế độ kế toán, sử dụng hóa đơn, phương pháp tính giá hàng tồn kho …. với quan

Xem thêm