1
Mẫu chứng từ hàng tồn kho

Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo Thông tư 200, 133

  Hướng dẫn cách lập Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 03-VT, Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa lập 2 bản, 1 bản giao cho phòng, ban cung

Xem thêm

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133 và 200

  Hướng dẫn cách lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 04-VT, Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ được lập 2 bản, 1 bản giao cho phòng vật tư,

Xem thêm

Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư hàng hoá theo Thông tư 133, 200

Hướng dẫn cách lập Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 05-VT, Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa, công cụ, sản phẩm được lập thành 2 bản, 1 bản

Xem thêm

Mẫu Bảng kê mua hàng 06-VT theo Thông tư 133 và 200

  Hướng dẫn lập Bảng kê mua hàng theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 06-VT, Bảng kê mua hàng do người mua lập 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần). I. Mẫu bảng kê mua hàng:  

Xem thêm

Mẫu Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo TT 133, 200

  Hướng dẫn cách lập Bảng phân bổ nguyên vật liệu công cụ dụng cụ theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 07-VT, Giá trị nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ phản ánh trong Bảng phân bổ nguyên liệu

Xem thêm

Mẫu Phiếu nhập kho 01-VT theo Thông tư 133 và 200

  Hướng dẫn cách lập Phiếu nhập kho theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 01-VT, Phiếu nhập kho áp dụng trong các trường hợp nhập kho vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa mua ngoài, tự

Xem thêm

Mẫu Phiếu xuất kho 02-VT theo Thông tư 133 và 200

  Hướng dẫn cách lập Phiếu xuất kho theo Thông tư 133 và 200- Mẫu 02 – VT, Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập (tùy theo tổ chức

Xem thêm

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

  Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2017. Tải mẫu biên bản đối chiếu công nợ chuẩn nhất do Công ty kế toán Hà Nội thiết kế. CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội CỘNG HOÀ XÃ

Xem thêm