1
Mẫu chứng từ tài sản cố định

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 02-TSCĐ. Biên bản thanh lý Tài sản cố định nhằm xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm

Xem thêm

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn 03–TSCĐ theo Thông tư 133, 200

Hướng dẫn cách lập Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 03-TSCĐ, Xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa

Xem thêm

Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04–TSCĐ theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 04-TSCĐ, Nhằm xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu

Xem thêm

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 05-TSCĐ, Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu

Xem thêm

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Bảng tính phân bổ khấu hao Tải sản cố định theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 06-TSCĐ, Bảng tính phân bổ khấu hao TSCD dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích

Xem thêm

Mẫu Biên bản giao nhận TSCĐ 01–TSCĐ theo Thông tư 133, 200

Hướng dẫn cách lập Biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 01-TSCĐ, Biên bản giao nhận Tài sản cố định nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua

Xem thêm

Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo TT 45

Trước khi trích khấu hao TSCĐ doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế. Kế toán Hà Nội xin chia sẻ mẫu bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất

Xem thêm

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất theo TT 119

Mẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất Mẫu số 01-1/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).     TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG

Xem thêm