1
Mẫu chứng từ tiền tệ

Mẫu phiếu chi 02 – TT theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Phiếu chi theo thông tư 133 và 200- Mẫu 02–TT, Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng,

Xem thêm

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn lập Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 03–TT, Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho

Xem thêm

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 04-TT, Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của

Xem thêm

Mẫu Bảng kiểm kê vàng bạc, đá quý 08b-TT theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Bảng kiểm kê vàng bạc, đá quý theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 08b-TT, Biên bản nhằm xác nhận tiền ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, … tồn thực tế và số

Xem thêm

Mẫu Bảng kê chi tiền 09-TT theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Bảng kê chi tiền theo thông tư 133 và 200 – Mẫu 09-TT, Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và

Xem thêm

Mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất

Mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính thay thế Mẫu C1-07/NS theo Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính. 1. Giấy đề nghị điều chỉnh

Xem thêm

Thư tra soát C1-11/NS theo Thông tư 84

Thư tra soát theo Thông tư 84/2016/TT-BTC – Mẫu C1-11/NS, sử dụng khi phát hiện sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo. Theo khoản 2 điều

Xem thêm

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán 05-TT theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 05-TT, Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng

Xem thêm

Mẫu Biên lai thu tiền 06-TT theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Biên lai thu tiền theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 06-TT, Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm

Xem thêm

Mẫu Bảng kê vàng bạc, đá quý 07-TT theo Thông tư 133, 200

Hướng dẫn cách lập Bảng kê vàng bạc,  đá quý, kim khí quý theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 07-VT, Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý dùng để liệt kê số vàng bạc, kim khí quý,

Xem thêm