1
Mẫu hóa đơn

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế phát hành

Mẫu hóa đơn GTGT do cục thuế phát hành Mẫu số 01GTKT3/001 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.   TÊN CỤC THUẾ:…………….  Mẫu số: 01GTKT3/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG  Ký

Xem thêm

Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành

Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành Mẫu số 02GTTT3/001 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính TÊN CỤC THUẾ…………….                                                     Mẫu số: 02GTTT3/001 HÓA ĐƠN BÁN HÀNG 

Xem thêm

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất 2017 theo Thông tư 39

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất năm 2017 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.     Mẫu số: 01GTKT3/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: AA/14P Liên

Xem thêm

Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi mới nhất theo TT 39

Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi Mẫu BK01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính   BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH

Xem thêm

Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng theo TT 39

Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng bằng Excel mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. (Đây là mẫu trên Ecxcel

Xem thêm

Mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDL theo TT 39

Mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDL mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính   Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………….. Địa chỉ:…………………………………………………………… Mã số

Xem thêm

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo Thông tư 39

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Mẫu số 03XKNB mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………. Mã

Xem thêm

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT theo Thông tư 39 mới nhất

Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT viết sai theo Thông tư 39/2014/TT-BTC mới nhất hiện nay để các bạn cùng tham khảo.     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm

Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

Xem thêm

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai tên, địa chỉ công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, số tiền bằng chữ …theo Thông tư 26 và thông tư

Xem thêm