1
Mẫu tờ khai thuế

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   PHỤ LỤC   BẢNG

Xem thêm

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-1/TTĐB

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-1/TTĐB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   PHỤ LỤC BẢNG KÊ

Xem thêm

Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH

Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem thêm

Mẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB theo TT 156

Mẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Xem thêm

Mẫu tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do

Xem thêm

Mẫu phụ lục chuyển lỗ Mẫu số 03-2/TNDN theo TT 156

Mẫu phụ lục chuyển lỗ Mẫu số 03-2/TNDN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính PHỤ LỤC CHUYỂN LỖ (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh

Xem thêm

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN BẢNG KÊ GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

Xem thêm

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 03/TNDN

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 03/TNDN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem thêm

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu số 01/LPTB theo TT 156

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu số 01/LPTB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc

Xem thêm

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG mẫu 01/GTGT theo Thông tư 119

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) mẫu 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính (Có hiệu lực từ ngày 1/9/2014). CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Xem thêm