Trang chủ » Kinh nghiệm làm kế toán » Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Bắt đầu từ ngày 1/1/2014 mọi mẫu biểu đăng ký, báo cáo thuế đều phải thực hiện theo thông tư 156/2013/TT-BCTC thay thế hoàn toàn thông tư 28/2011/TT-BCTC trước đó đang áp dụng trong năm 2013.Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng thì sử dụng Mẫu số: 16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mẫu số: 16/ĐK-TNCN((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

[01] Lần đầu:                              [02] Bổ sung lần thứ:

[04]

Họ và tên cá nhân có thu nhập:…………………………………………………………………

 [03] Mã số thuế:                    

 

[04] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT: ……………………………………………………………………

[[05] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý): ………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

[06] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

                           

 

 

mau-dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

…..…,ngày … tháng … năm …CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP(Ký và ghi rõ họ tên)

                     download-ke-toan-ha-noi

CLOSE
CLOSE