Trang chủ » MẪU BIỂU CHỨNG TỪ » Mẫu hóa đơn » Mẫu Hóa đơn bán hàng mới nhất 2014 theo Thông tư 39

Mẫu Hóa đơn bán hàng mới nhất 2014 theo Thông tư 39


Mẫu Hóa đơn bán hàng mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 02GTTT3/001

                                            HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Ký hiệu: AB/14P
Liên 1: Lưu                                      Số:         0000001
Ngày……..tháng…….năm 20….
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội
Mã số thuế: 010023400
Địa chỉ: 173 Xuân Thủy, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội
Số tài khoản……………………….. ……………..

Điện thoại:…..0984.322.539….
Họ tên người mua hàng…………… …………………………
Tên đơn vị……………………………………………………….
Địa chỉ………………………………. Số tài khoản…………………….
Hình thức thanh toán:……………… MST:……………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
             
           
           
           
           
           
           
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:   ……………………….                                   
Số tiền viết bằng chữ:…………………………………….

Người mua hàng 
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 
 

 
 
 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(In tại Công ty in ………., Mã số thuế ……..)
 
Ghi chú:
– Liên 1: Lưu                     
– Liên 2: Giao người mua
– Liên 3: …    

 

__________________________________________________

CLOSE
CLOSE