1

Mẫu Phụ lục II-1 Bổ sung Thay đổi nội dung đăng ký DN

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu Phụ lục II-1 Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 -> Sử dụng khi có thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh.

 
Kể từ ngày 15/1/2016 theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư: Khi Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như: Thay đổi tên, địa chỉ doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi thông tin đăng ký thuế; bổ sung tài khoản ngân hàng… Thì các bạn phải dùng mẫu Phụ lục II-1.

Chú ý: Các bạn chỉ cần nộp mẫu Phụ lục II-1 cho Sở kế hoạch đầu tư.
– Cụ thể là Phòng đăng ký kinh doanh nới DN đặt trụ sở.
– Thời hạn là 10 ngày nhé, kể từ ngày có thay đổi.

 
Hồ sơ nộp tại Sở KHĐT như sau:

– Mẫu PL II-1 (2 bản)
– Giấy ủy quyền (mẫu của Sở KHĐT, ghi rõ là: Liên hệ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả) thì người đi nộp mới có thể nhận kết quả sau 5 ngày được nhé.
– 01 CMND photo (của Giám đốc, chủ DN).

VD: DN bạn muốn bổ sung tài khoản ngân hàng thì chỉ cần làm mẫu PL II-1 nộp cho Sở kế hoạch đầu tư (Phong đăng ký kinh doanh) là xong nhé, không cần làm mẫu 08/MST nộp thuế nữa nhé.
 

1. Dưới đây là Mẫu Phụ lục II-1:
 

Phụ lục II-1
 
TÊN DOANH NGHIỆP
KẾ TOÁN Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………….
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):

Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu
– Tên doanh nghiệp  
– Địa chỉ trụ sở chính  
– Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh  
– Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp  

2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):

Nội dung thông báo thay đổi Đánh dấu
– Ngành, nghề kinh doanh  
– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân  
– Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức  
– Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần  
– Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần  
– Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài  
– Thông tin về người quản lý doanh nghiệp  
– Thông tin đăng ký thuế  

  Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

3. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp  
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới (ghi bằng chữ in hoa): ……………..
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới (nếu có): ………………
…………………………………………………………….
Tên doanh nghiệp viết tắt mới (nếu có):………………………….
…………………………………………………………………….

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………..
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………….
Tỉnh/Thành phố: …………………………………………….
Quốc gia: ………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………. Fax: …………………………….
Email: ………………………… Website: ………………………
  Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).
Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/
THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH

Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).
 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:
Vốn điều lệ đã đăng ký: ………………………………………………………..
Vốn điều lệ mới: ……………………………………………………..
Thời điểm thay đổi vốn: ……………………………………………….
Hình thức tăng, giảm vốn: …………………………………………..
2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp
Kê khai tỷ lệ vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/cổ đông sáng lập công ty cổ phần/cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài công ty cổ phần/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-7, Phụ lục I-8, Phụ lục I-9.
(Đối với thành viên, cổ đông có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên, danh sách cổ đông không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên, cổ đông đó).
 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

STT Tên ngành Mã ngành
     

THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 
CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Vốn đầu tư đã đăng ký: ………………………………………………….
Vốn đầu tư sau khi thay đổi: ………………………………………………
Thời điểm thay đổi vốn: ……………………………………………………
Hình thức tăng, giảm vốn: …………………………………………….
 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN 
VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Người đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-10): Gửi kèm
 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 
CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN

Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).
Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối với cổ đông có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).
 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN
VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Người quản lý doanh nghiệp sau khi thay đổi:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………… Giới tính: ……………………
Chức danh: …………………………………………………………………
Sinh ngày: ……….. /……. /……….. Dân tộc: ………….  Quốc tịch: ……………
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………….
Ngày cấp: ………….. /……. /……….. Nơi cấp: …………………….
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): …………..
Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………
Ngày cấp: ……… /……. /…… Ngày hết hạn: ………. /……. /……. Nơi cấp: ……
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………
Xã/Phường/Thị trấn: …………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………..
Tỉnh/Thành phố: ……………………..
Quốc gia: …………………..
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………….
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………
Tỉnh/Thành phố: …………………………….
Quốc gia: ……………………………………………..
Điện thoại: ………………………… Fax: ……………………
Email: …………………. Website: ……………………..
 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………..
Điện thoại: ……………………………………………..
Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………..
Điện thoại: ………………………………………………..
2 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………
Xã/Phường/Thị trấn: …………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………
Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
Điện thoại: ………………Fax: ………………….. …
Email: …………………………………………………………………….
3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập  
Hạch toán phụ thuộc  
 
4 Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
5 Tổng số lao động: …………………………………………
6 Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): ……….
7 Đăng ký xuất khẩu: ………………………….
8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc:
Tài khoản ngân hàng: ………………………….
Tài khoản kho bạc: ………………………………….
9 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng  
Tiêu thụ đặc biệt  
Thuế xuất, nhập khẩu  
Tài nguyên  
Thu nhập doanh nghiệp  
Môn bài  
Tiền thuê đất  
Phí, lệ phí  
Thu nhập cá nhân  
Khác  
 
10 Ngành, nghề kinh doanh chính: …………………
…………………………

4. Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):
a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………..
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .
b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………….
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .
Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
 

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………
-…………………
-…………………
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

2. Mẫu giấy ủy quyền:
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–ooo0ooo—–
 
GIẤY ỦY QUYỀN
 

Bên ủy quyền (Bên A):
Ông (Bà): …………
Chức danh: Giám đốc
Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Kế toán Thiên Ưng
Địa chỉ trụ sở chính: Lô B11, số 9A, Ngõ 233 Xuân Thủy.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106208569
Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày 19 tháng 6 năm 2011
 
Bên nhận ủy quyền (Bên B):
Ông (Bà): Đặng đình Đăng
Ngày sinh: 12/12/1985
Chứng minh nhân dân số: 13256856
Do Công an Hà Nội  . Cấp ngày: 24/05/2008
Chỗ ở hiện tại: Phòng 3A, Chung cư 39, số 19 Nguyễn Trãi
 
ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN
Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:
Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả.
 
ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN
Kể từ ngày … tháng … năm …. đến ngày … tháng … năm …

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
  2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
  3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
  4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
  2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
  3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.
Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2016
Bên ủy quyền
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  
Bên nhận ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)  

 
Xem thêm:
Mâu giấy ủy quyền ký hóa đơn

Tải mẫu PL II-1 về tại đây nhé:

Mẫu Phụ lục ii-1

 

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!
Kế toán Thiên Ưng thường xuyên khai giảng các
Lớp học thực hành kế toán tổng hơp thực tế trên chứng từ thật và phần mềm.

mẫu Phụ lục II-1 thay thế mẫu 08-mst


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *