1

Mẫu số 01/TCN Đơn xác nhận chưa được thanh toán

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayĐơn xác nhận chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

– Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

-> Nhưng phải cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán theo mẫu số 01/TCN ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC . 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ  
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   

Số: ………….            …………, ngày……….tháng ……..năm …..

 

Kính gửi: … (tên cơ quan thuế)

 
(Tên người nộp thuế)…, mã số thuế: …, địa chỉ:… đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho … (tên đơn vị)… là đơn vị sử dụng vốn NSNN theo hợp đồng số: …, ngày … tháng … năm …, trong đó:
– Giá trị hợp đồng được thanh toán từ nguồn vốn NSNN: … đồng.
– Giá trị hợp đồng được thanh toán từ nguồn ngoài NSNN: … đồng.

1. … (Tên đơn vị)…  đã thanh toán cho … (tên người nộp thuế)… số tiền là: …(số tiền)… đồng, trong đó:
– Số tiền được thanh toán từ nguồn vốn NSNN: … đồng.
– Số tiền được thanh toán từ nguồn ngoài NSNN: … đồng.
2. Số tiền … (tên đơn vị)… còn nợ …(tên người nộp thuế)… là: … đồng.
3. Thời hạn … (tên đơn vị)…  phải thanh toán là ngày … (1)
4. Thời hạn, số tiền thuế …(tên người nộp thuế)… phải nộp NSNN như sau:
– Tờ khai thuế … tháng/quý/năm …; số tiền thuế phải nộp: … đồng; hạn nộp: …(ghi rõ ngày … tháng … năm…)(2)
– Tờ khai thuế … tháng/quý/năm …, số tiền thuế phải nộp: … đồng, hạn nộp: …(ghi rõ ngày … tháng … năm…)
– Quyết định số …, ngày … tháng … năm ……; số tiền thuế phải nộp: … đồng; hạn nộp: …(ghi rõ ngày … tháng … năm…)
– …

5. …(Tên người nộp thuế)… đề nghị … (tên cơ quan thuế)… không tính tiền chậm nộp đối với số thuế thuộc:
– Tờ khai thuế … tháng/quý/năm …; số tiền: … đồng từ ngày … đến ngày được … (tên đơn vị)… thanh toán (3)
– Tờ khai thuế … tháng/quý/năm …, số tiền: … đồng từ ngày … đến ngày được … (tên đơn vị)… thanh toán.
– Quyết định số …, ngày … tháng … năm ……; số tiền: … đồng từ ngày … đến ngày được … (tên đơn vị)… thanh toán.
– …
… (Tên người nộp thuế)… chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên./.
 

Nơi nhận:               
– Như trên;
– Lưu: VT, ….
  NGƯỜI NỘP THUẾ
hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                  
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

 
 
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VỐN NSNN
… (Tên đơn vị)… là đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước mở tài khoản tại …(tên kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản)…, số tài khoản: …, tên tài khoản: … xác nhận những thông tin …(tên người nộp thuế)… khai ở trên là đúng./.

…………, ngày……….tháng ……..năm …..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                  
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

 
 

 

Hướng dẫn lập mẫu số 01/TCN:
Trường hợp 1:
(1) Thời hạn đơn vị A phải thanh toán là ngày 15/01.
(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01.
(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 21/01 đến ngày được đơn vị A thanh toán.
Trường hợp 2:
(1) Thời hạn đơn vị A phải thanh toán là ngày 25/01.
(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01.
(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 25/01 đến ngày được đơn vị A thanh toán (từ ngày 21/01 đến ngày 24/01, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp).

Tải về tại đây:

Mẫu 01/TCN theo Thông tư 26
 

__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *