Trang chủ » MẪU BIỂU CHỨNG TỪ » Mẫu hóa đơn » Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39

Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39


Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn Mẫu TB04/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
       (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đặt in, tự in)

 

 
1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn…………………………………………………………
2. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………….
3. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………..
4. Điện thoại:………………………………………………………………………………………
Ngày……..tháng……..năm…………., (tổ chức, cá nhân)  đã có thông báo phát hành hoá đơn. Nay (tổ chức, cá nhân) đăng ký thông tin thay đổi như sau:

STT Thông tin thay đổi Thông tin cũ Thông tin mới
       
       
       

 
6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
– Tên đơn vị:……………………………………………………………….
– Mã số thuế:…………………………………………………………

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:……………………………….

                                                                    …….., ngày………tháng………năm………
                                                             NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                                      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 

 
Các bạn muốn tải về:

Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn

__________________________________________________

CLOSE
CLOSE