1

Mẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB theo TT 156

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
[01]  Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh ngày … tháng … năm . Hoặc Tháng…..năm …….
[02] Lần đầu:         [03] Bổ sung lần thứ: 

 
[04] Tên người nộp thuế:……………………………
[05] Mã số thuế:………………………………………….
[06] Địa chỉ:  ……………………………………………….       
[07] Quận/huyện: ……………………………………………..
 [08] Tỉnh/thành phố:………………………………………..
[09] Điện thoại   …………………….  [10] Fax: …………………[11] E-mail: ….
 
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………
[13] Mã số thuế:……………………………………………………
 [14] Địa chỉ:…………………………………………………………..
[15] Quận/huyện: ………………………………………………………
 [16] Tỉnh/thành phố:…………………………………………………………………
[17] Điện thoại   ……………………….  [18] Fax: ………………….[19] E-mail: …….
[20] Hợp đồng đại lý thuế:  Số…………………Ngày:………….

 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Sản lượng tiêu thụ Doanh số bán
(chưa có thuế GTGT)
Giá tính thuế TTĐB Thuế suất (%) Thuế TTĐB được khấu trừ Thuế TTĐB phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (6) x (7) – (8)
I Hàng hoá chịu thuế TTĐB              
1 + Tên hàng hoá              
2 +…              
II Dịch vụ chịu thuế TTĐB              
  + Tên dịch vụ              
  +…              
III Hàng hoá thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐB              
1  Hàng hoá xuất khẩu              
2 Hàng hoá bán để xuất khẩu              
3 Hàng hoá gia công để xuất khẩu              
  Tổng cộng:              

 
 (TTĐB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)
Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 
 

  ….., ngày……tháng…….năm …..  
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên:……………….   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số: …………. (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 
 

Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới hoặc 
– Gửi yêu cầu vào mail: hainam188801@gmail.com.

__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *