1

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt Mẫu số 01/GHAN

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt Mẫu số 01/GHAN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …….  
V/v đề nghị gia hạn nộp thuế
             ………., ngày……….tháng ……..năm ….. 

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế)

 
Tên người nộp thuế: …………………………………
Mã số thuế:…………………………………………..
Địa chỉ nhận thông báo: ………………………………
Điện thoại: ……………… Fax: ………… E-mail:…………
Ngành nghề kinh doanh chính là: …………………………….

Đề nghị gia hạn nộp tiền thuế theo hướng dẫn tại điểm … khoản… Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Số thuế và thời gian đề nghị gia hạn:  

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Loại thuế đề nghị gia hạn Tiểu mục Số tiền Thời hạn nộp thuế theo quy định Thời hạn được gia hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Thuế …        
2 Tiền phạt chậm nộp…        
3 Tiền chậm nộp tiền thuế..        
4 Tiền phạt…        
5 Tiền chậm nộp tiền phạt..        
  Tổng cộng      

2. Cam kết:
 … (Tên người nộp thuế) cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt được gia hạn sau khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế.

3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)
(1) …….……..
(2) ……….…..

Nơi nhận:
– Như trên;
– ….
– Lưu:VT,…
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) 
 
 
 
 
__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *