1

Quyết định 1559/QĐ-KTNN

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Quyết định 1559/QĐ-KTNN do Kiểm toán Nhà nước ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2011 về việc thành lập đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực X.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
—————
Số: 1559/QĐ-KTNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC X
————————

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 09 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 1064/NQ-UBTVQH12 ngày 29 tháng 04 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thêm 04 Kiểm toán Nhà nước khu vực, 01 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và giao biên chế đến năm 2012 cho Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-KTNN ngày 31 tháng 05 năm 2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Đề án triển khai thành lập 04 Kiểm toán Nhà nước khu vực và 01 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-KTNN ngày 10 tháng 06 năm 2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực X;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực X,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực X để giúp Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực X thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước, gồm:

1. Văn phòng;

2. Phòng Tổng hợp;

3. Phòng Nghiệp vụ 1;

4. Phòng Nghiệp vụ 2;

5. Phòng Nghiệp vụ 3.

Điều 2. Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực X có trách nhiệm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị cấp phòng quy định tại Điều 1 của Quyết định này gửi Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định trước khi ký ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực X, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lãnh đạo KTNN;
– Các đơn vị trực thuộc KTNN;
– Văn phòng Đảng – Đoàn thể KTNN;
– Lưu: VT, Vụ TCCB (08).
 TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC(đã ký)

Đinh Tiến Dũng

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định 1559/QĐ-KTNN để xem.

download


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *