1

Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh Mẫu 01/CNKD

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu 01/CNKD – Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH
(Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh )

 
                      [01] Kỳ tính thuế:
                                                Năm ..…(Từ tháng……đến tháng….. )
                                                Tháng ………năm…… hoặc quý …….năm…..
                                                Lần phát sinh: Ngày … tháng……năm……

[02] Lần đầu:                         [03] Bổ sung lần thứ:

[04]Người nộp thuế:……..……………………………………..

           [05] Mã số thuế:                          

[06] Ngành nghề kinh doanh…………………………………….
[07] Diện tích kinh doanh: ………………………… [07a] Đi thuê
[08] Số lượng lao động sử dụng thường xuyên: ………………………….
[09] Thời gian hoạt động trong ngày từ………..giờ đến……………..giờ
[10] Địa chỉ kinh doanh: …………………………………………
[11] Điện thoại:……………….[12] Fax:………… [13] Email:………………
[14] Văn bản uỷ quyền khai thuế (nếu có): ……Ngày … tháng….năm………….
[15] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………….

           [16] Mã số thuế:                          

[17] Địa chỉ: ………………………………………………..
[18] Quận/huyện: ………………. [19] Tỉnh/thành phố: ………………………………….
[20] Điện thoại: …………….  [21] Fax: ………… [22] Email: ……………………
[23] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………………….Ngày:…………………………
[24] Tên của tổ chức khai thay (nếu có):… …………………….

           [25] Mã số thuế:                          

[26] Địa chỉ: …………………………………..
[27] Điện thoại: …………  [28] Fax: ………….. [29] Email: …………………………
 
A. KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT), THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
STT Nhóm ngành nghề Chỉ tiêu Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
Doanh thu Số thuế phát sinh Doanh thu Số thuế phát sinh
(a) (b) (c) (d)
1 Phân phối, cung cấp hàng hóa
(Tỷ lệ thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5%)
[30]        
2 Dịch vụ, xây dựng không bao thầu  nguyên vật liệu
(Tỷ lệ thuế GTGT 5%, thuế TNCN 2%)
[31]        
3 Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu
(Tỷ lệ thuế GTGT 3%, thuế TNCN 1,5%)
[32]        
4 Hoạt động kinh doanh khác
(Tỷ lệ thuế GTGT 2%, thuế TNCN 1%)
[33]        
  Tổng cộng: [34]        

 
Xác định nghĩa vụ thuế TNCN phải nộp:

 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã Chỉ tiêu Số tiền
1 Doanh thu tính thuế TNCN do kinh doanh trong khu kinh tế [35]  
2 Số thuế TNCN được giảm trong khu kinh tế [36]  
3 Số thuế TNCN phải nộp [37]=[34d]-[36] [37]  

B. KÊ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (TTĐB)

STT Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Doanh thu  tính thuế TTĐB Thuế suất Số thuế phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Hàng hoá, dịch vụ A….. [38a]       (7)=(5)*(6)
2 Hàng hoá, dịch vụ B….. [38b]        
3 ………………………          
  Tổng cộng: [38]        

 
C. KÊ KHAI THUẾ/PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HOẶC THUẾ TÀI NGUYÊN

STT Chỉ tiêu  
Mã chỉ tiêu
Đơn vị tính Sản lượng/ Số lượng Giá tính thuế tài nguyên/ mức thuế hoặc phí BVMT Thuế suất Số thuế phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Khai thuế tài nguyên
1.1 Tài nguyên C….. [39a]         (8)=(5)*(6)*(7)
1.2 Tài nguyên D….. [39b]          
  ……………………..            
  Tổng cộng [39]          
2 Khai thuế bảo vệ môi trường
2.1 Hàng hoá E… [40a]         (8)=(5)*(6)
2.2 Hàng hoá G… [40b]          
  ………………………            
  Tổng cộng [40]          
3 Khai phí bảo vệ môi trường
3.1 Hàng hoá H… [41a]         (8)=(5)*(6)
3.2 Hàng hoá K… [41b]          
  …………………….            
  Tổng cộng [41]          

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: …………………
Chứng chỉ hành nghề số:……
 

 

………,ngày……… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
–  Tại chỉ tiêu doanh thu, sản lượng: Nếu là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì kê khai doanh thu, sản lượng dự kiến trung bình 1 tháng trong năm; Nếu là cá nhân kinh doanh khai doanh thu theo từng lần phát sinh thì kê khai doanh thu, sản lượng phát sinh theo từng lần phát sinh.
–  Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức thì tổ chức khai thay  kèm theo Tờ khai 01/CNKD Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh  theo mẫu 01-1/CNKD và không phải khai các chỉ tiêu từ [04] đến [14].
–  Phần C chỉ áp dụng đối với cá nhân được cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản.

Tải Mẫu 01/CNKD về tại đây:

Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh Mẫu 01/CNKD
 
 
Công ty kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!
—————————————————————————–


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *