1

Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT theo TT 119

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT Mẫu 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

                                   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng…… năm …… hoặc quý…..năm….

[02] Lần đầu:  [03] Bổ sung lần thứ      ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………

[05] Mã số thuế:                            

[06] Địa chỉ: ………………………………………………
[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: …………………….
[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ………………..
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..

[13] Mã số thuế:                            

[14] Địa chỉ: …………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: …………………………………..
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: …………. [19] Email: ………………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………………..ngày…………………….
 

 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Giá trị
(1) (2) (3) (4)
1 Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước [21]  
2 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra [22]  
3 Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào   [23]  
4 Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [24]  
5 Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [25]  
6 Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ:
[26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25];
[26]  
7 Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26] x thuế suất thuế GTGT [27]  

 
        Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.  

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
               ….., ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 
 

 

Xem thêm: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
 

 
__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *