1

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 08/TNDN

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 08/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản)

[01] Kỳ tính thuế: □ Từng lần phát sinh: Ngày…… tháng … năm …
[02] Lần đầu □                           [03] Bổ sung lần thứ: □
1. Bên chuyển nhượng:
[04] Tên người nộp thuế…………………………………………………..

[05] Mã số thuế:                            

[06] Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………..
[07] Quận/huyện: …………………… [08] tỉnh/thành phố: …………………….
[09] Điện thoại: …………………… [10] Fax: ……………… [11] Email: …..

2. Bên nhận chuyển nhượng:
[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng: …………………………
[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân):

                             

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………
[15] Hợp đồng chuyển nhượng: Số: …. ngày …. tháng …. năm có công chứng hoặc chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận ngày … tháng … năm…. (nếu có).

[16] Tên Đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………

[17] Mã số thuế:                            

[18] Địa chỉ: ……………………………………………………………….
[19] Quận/huyện: …………………… [20] tỉnh/thành phố: ……………………
[21] Điện thoại: …………………… [22] Fax: ………… [23] Email: ………….
[24] Hợp đồng đại lý: số ………………..….. ngày …………………………….

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền
(1) (2) (3) (4)
1 Doanh thu của hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động sản [25]  
2 Chi phí của hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động sản [26]  
  Trong đó:    
2.1 – Giá vốn của đất chuyển nhượng [27]  
2.2 – Chi phí đền bù thiệt hại về đất [28]  
2.3 – Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu [29]  
2.4 – Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng [30]  
2.5 – Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng [31]  
2.6 – Chi phí khác (bao gồm cả giá mua của phần vốn chuyển nhượng) [32]  
3 Thu nhập từ hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động sản ([33]=[25]-[26]) [33]  
4 Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển kỳ này [34]  
5 Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động sản ([35]=[33]-[34]) [35]  
6 Thuế suất thuế TNDN (22%) [36]  
7 Thuế TNDN phải nộp ([37]=[35] x [36]) [37]  

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………….
Chứng chỉ hành nghề số ……………..
…., ngày …. tháng …. năm ….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 
 

__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *