Trang chủ » Việc Làm Kế Toán Tại Hà Nội » TỔNG HỢP CÁC THÔNG TƯ VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG HIỆN HÀNH

TỔNG HỢP CÁC THÔNG TƯ VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG HIỆN HÀNH

TỔNG HỢP CÁC THÔNG TƯ VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG HIỆN HÀNH ( cập nhật đến ngày 25/05/2016 ) , Nếu các bạn muốn tải về thì nhớ để lại email dưới ô bình luận  nhé, Hoặc các bạn cũng có thể Chat với tư vấn viên để được hướng dẫn tải File hữu ích giành cho Kế toán nha.

Thong-tu-va-van-ban-ke-toan

 

Thông tư/ văn bản Ngày ban hành Hiệu lực
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  

TT 219/2013/TT-BTC

Hướng  dẫn  thi  hành  Luật  Thuế  giá  trị  gia  tăng  và  Nghị  định  số

209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

 

31/12/2013

 

01/01/2014

 

 

TT 119/2014/TT-BTC

Sửa   đổi,   bổ   sung   một   số   điều  của  TT   156/2013/TT-BTC  ngày06/11/2013, TT 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, TT 219/2013/TT-

BTC  ngày  31/12/2013,  TT  08/2013/TT-BTC  ngày  10/01/2013,  TT

85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

và TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính để cải cách đơn

giản các thủ tục hành chính về thuế

 

 

25/08/2014

 

 

01/09/2014

 

TT 151/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm

2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

 

10/10/2014

 

15/11/2014

 

TT 193/2015/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung thông tư TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng  

14/11/2015

 

10/01/2016

 

 

TT 26/2015/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số

12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

 

 

27/02/2015

 

 

01/01/2015

16/VBHN-BTC Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC (hợp nhất TT219/2013/TT-BTC, TT

119/2014/TT-BTC, TT 151/2014/TT-BTC và TT 26/2015/TT-BTC)

17/06/2015
Luật số:

106/2016/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế 06/04/2016 01/07/2016
THUẾ THU NHẬP DOANH  

TT 78/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp  

18/06/2014

 

02/08/2014

 

 

 

TT 119/2014/TT-BTC

Sửa đổi bổ sung một số điều của TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013,

TT  111/2013/TT-BTC  ngày  15/8/2013,  TT  219/2013/TT-BTC  ngày

31/12/2013, TT 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, TT 85/2011/TT-BTC

ngày    17/6/2011,    TT    39/2014/TT-BTC    ngày    31/3/2014    và    TT

78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính để cải cách, đơn giản

các thủ tục hành chính thuế

 

 

 

25/08/2014

 

 

 

01/09/2014

 

Thông tư/ văn bản Ngày ban hành Hiệu lực
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP  

 

TT 151/2014/TT-BTC

 

Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm

2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị

định quy định về thuế

 

 

10/10/2014

 

 

15/11/2014

 

 

 

TT 96/2015/TT-BTC

Hướng  dẫn  về  thuế  thu  nhập  doanh  nghiệp  tại  nghị  định  số

12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi

hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014,TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014,  TT  151/2014/TT-BTC ngày  10/10/2014  của Bộ Tài Chính

 

 

 

22/06/2015

 

 

 

06/08/2015

 

26/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC (hợp nhất TT 78/2014/TT-BTC, TT

119/2014/TT-BTC, TT 151/2014/TT-BTC và TT 96/2015/TT-BTC)

 

14/09/2015

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  

 

TT 111/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một  số  điều  của  Luật  thuế  thu  nhập  cá  nhân  và  Nghị  định  số

65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật

Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

 

 

15/08/2013

 

 

01/10/2013

 

 

 

TT 119/2014/TT-BTC

SỬA  ĐỔI,  BỔ  SUNG  một  số  điều  của  TT  156/2013/TT-BTC  ngày

06/11/2013, TT 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, TT 219/2013/TT-

BTC  ngày  31/12/2013,  TT  08/2013/TT-BTC  ngày  10/01/2013,  TT

85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính thuế

 

 

 

25/08/2014

 

 

 

01/09/2014

 

TT 151/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm

2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị

định quy định về thuế

 

10/10/2014

 

15/11/2014

 

 

 

 

TT 92/2015/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

 

 

 

 

15/06/2015

 

 

 

 

30/07/2015

CV 1162/TCT-TNCN Công văn hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân 21/03/2016

Bài viết: ” TỔNG HỢP CÁC THÔNG TƯ VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG HIỆN HÀNH ”

Thông tư/ văn bản Ngày ban hành Hiệu lực
THUẾ NHÀ THẦU  

TT 103/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại việt nam hoặc có thu nhập tại việt Nam  

06/08/2014

 

01/10/2014

THUẾ MÔN BÀI  

TT 42/2003/TT-BTC

Hướng  dẫn  bổ  sung,  sửa  đổi  thông  tư  số 96/2002/TT-BTC ngày

24/10/2002  của  bộ  tài  chính  hướng  dẫn  thực  hiện  nghị  định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

 

07/05/2003

HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ  

TT 39/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của

chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 

31/03/2014

 

01/06/2014

 

 

TT 119/2014/TT-BTC

Sửa   đổi,   bổ   sung   một   số   điều  của  TT   156/2013/TT-BTC  ngày

06/11/2013, TT 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, TT 219/2013/TT-

BTC  ngày  31/12/2013,  TT  08/2013/TT-BTC  ngày  10/01/2013,  TT

85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

và TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

 

 

25/08/2014

 

 

01/09/2014

 

 

 

TT 26/2015/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số

12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 

 

 

27/02/2015

 

 

 

01/01/2015

17/VBHN-BTC Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC 04/03/2014
 

TT 31/2014/TT-BTC

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn  

07/03/2014

 

24/04/2014

TT 10 /2014/TT-BTC Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 17/01/2014 02/03/2014
TT 186/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản

lý phí, lệ phí

05/12/2013 20/01/2014
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN  

 

TT 200/2014/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (thay thế cho Chế độ kế toán

doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày

20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)

 

 

22/12/2014

 

 

05/02/2015

 

TT 53/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 200/2014/tt-btc ngày

22/12/2014 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

 

21/3/2016

 

21/3/2016

 

Thông tư/ văn bản Ngày ban hành Hiệu lực
BẢO HIỂM  

TT 47/2015/TT-

BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách

nhiệm vật chất của nghị định số 05/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 01 năm

2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội

dung của bộ luật lao động

 

16/11/2015

 

01/01/2016

TT 59/2015/TT-

BLĐTBXH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm

xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

29/12/2015

 

15/02/2016

 

Tổng hợp các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

Các khoản tính đóng BHXH Các khoản không tính đóngBHXH (khoản 3. Điều 30, TT 59)
Tiền lương Phụ cấp lương(là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ) Khoản chế độ và phúc lợi
Phụ cấp chức vụ, chức danh Tiền thưởngtheo quy định Phụ cấp chức vụ, chức danh Tiềnthưởng theo quy định
Phụ cấp trách nhiệm Tiền ăn giữa ca Phụ cấp trách nhiệm Tiền ăn giữa ca
Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểmCác khoản hỗ trợ xăng xe, điện Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểmCác khoản hỗ trợ xăng xe, điện
Phụ cấp thâm niên Hỗ trợ khi người laođộng có thân Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có ngườithân kết hôn, sinh nhật của người lao

động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Phụ cấp khu vực Phụ cấp khu vực
Phụ cấp lưu động
Phụ cấp thu hút
Các phụ cấp có tính chất tương tự

Bài viết: ” TỔNG HỢP CÁC THÔNG TƯ VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG HIỆN HÀNH “

download

CLOSE
CLOSE