1
Những luật Thuế – Kế toán mới

Công văn 801/TCT- TNCN Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015

Ngày 02/3/2016 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 801/TCT- TNCN: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST cho người phụ thuộc. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem thêm

Công văn 786/TCT-CS Cá nhân góp vốn có thể dùng tiền mặt

Ngày 01/03/2016 Tổng cục thuế ban hành Công văn 786/TCT-CS quy định: Cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp được dùng tiền mặt không phải chuyển khoản. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Xem thêm

Công văn 1434/TCT-KK gia hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2016-2017

Ngày 7/4/2016 Tổng cục thuế đã ban  hành Công văn 1434/TCT-KK  về việc tiếp nhận và gia hạn nộp mẫu 06/GTGT chu kỳ năm 2016 – 2017 đến hết ngày 30/4/2016.   BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA

Xem thêm

Quyết định 636/QĐ-BHXH Quy định về chế độ BHXH

Quyết định 636/QĐ-BHXH Quy ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam Quy định về hỗ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (Có hiệu lực từ ngày 1/6/2016). BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——-

Xem thêm

Nghị định 100/2016/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật 106/2016/QH13

Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. CHÍNH PHỦ

Xem thêm

Công văn 10315/BTC-TCT Quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế

Công văn 10315/BTC-TCT ngày 25/7/2016 của Bộ tài chính: Hướng dẫn thực hiện 106/2016/QH13: Quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế xuống còn 0.03%, điều kiện hoàn thuế GTGT BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Xem thêm

Công văn 3437/TCT-TNCN Thuế TNCN tiền thu lao trả cho cá nhân

Công văn 3437/TCT-TNCN ngày 2/8/2016 của Tổng cục thuế: Hướng dẫn cách tính Thuế TNCN tiền thu lao trả cho cá nhân, cụ thể là phải khấu trừ 10% nếu thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trờ lên. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG

Xem thêm

Thông tư 95/2016/TT- BTC Hướng dẫn đăng ký Thuế

Thông tư 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 Của Bộ tài chính quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm

Xem thêm

Công văn 3706/TCT-KK giới thiệu nội dung Thông tư 95

Công văn 3706/TCT-KK ngày 17/8/2016 của Tổng cục thuế: Về việc triển khai và giới thiệu nội dung mới của Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem thêm

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100, Luật 106/2016/QH13

Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Xem thêm