1
Những luật Thuế – Kế toán mới

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng 2019 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ ngày 1/1/2019.   CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ

Xem thêm

Nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định về Thang bảng lương

Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 ————————————————————————————————————- CHÍNH PHỦ ——-

Xem thêm

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hóa đơn điện tử, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử, thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, xử lý

Xem thêm

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ (hiệu lực từ

Xem thêm

Thông tư 166/2013/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về Thuế

Thông tư Số 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về Thuế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014).

Xem thêm

Nghị định 209/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn luật thuế GTGT

Ngày 18 tháng 12 năm 2013 Chinh phủ ban hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT.   Nghị định 209/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, thay

Xem thêm

Công văn số 9531/CT-THNVDT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Ngày 19/11/2013, Cục thuế Tp. HCM đã ban hành công văn số 9531/CT-THNVDT về việc quản lý thuế cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp từ năm 2014. __________________________________________________    

Xem thêm

Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN và GTGT

Ngày 16 tháng 10 năm 2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều

Xem thêm

Nghị định 92/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung luật thuế TNDN, GTGT

Ngày 13/08/2013 Chính phủ ban hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế

Xem thêm

Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất

Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/ 2013 của Quốc hội sửa

Xem thêm