1
Văn bản pháp luật

Quyết định 185/QĐ-BTP

Quyết định 185/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03 tháng 02 năm 2012 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn nhận biết, danh mục, chế độ quản lý và tính hao mòn đối với các tài sản đặc thù

Xem thêm

Thông tư 202/2012/TT-BTC

Thông tư 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19 tháng 11 năm 2012 về việc hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán. BỘ TÀI CHÍNH ——– Số: 202/2012/TT-BTC

Xem thêm

Quyết định 07/2012/QĐ-KTNN

Quyết định 07/2012/QĐ-KTNN về quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán Nhà nước. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ——————– Số: 07/2012/QĐ-KTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Xem thêm

Quyết định 879/QĐ-KTNN

Quyết định 879/QĐ-KTNN năm 2012 về quy chế Thi đua – Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ——————– Số: 879/QĐ-KTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Xem thêm

Nghị định 17/2012/NĐ-CP

Nghị định 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 03 năm 2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập. CHÍNH PHỦ ——————– Số: 17/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ

Xem thêm

Công văn 5043/BTC-ĐT

Công văn 5043/BTC-ĐT công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành. BỘ TÀI CHÍNH ——————– Số: 5043/BTC-ĐT V/v công khai tình hình quyết toán DAHT năm 2011 CỘNG HÒA XÃ

Xem thêm

Công văn 2076/BTC-TCT

Công văn 2076/BTC-TCT về lập hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành. BỘ TÀI CHÍNH ——————– Số: 2076/BTC-TCT V/v lập hóa đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Hà

Xem thêm

Công văn 16856/BTC-KBNN

Công văn 16856/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2011 trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành. BỘ TÀI CHÍNH —————— Số: 16856/BTC-KBNN V/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán

Xem thêm

Quyết định 185/QĐ-BTP

Quyết định 185/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03 tháng 02 năm 2012 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn nhận biết, danh mục, chế độ quản lý và tính hao mòn đối với các tài sản đặc thù

Xem thêm

Quyết định 62/QĐ-KTNN

Quyết định 62/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 01 tháng 02 năm 2013 về việc ban hành quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên Nhà nước. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ————— Số: 62/QĐ-KTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem thêm